Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPF-1PGAP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Prawo gospodarcze, administracyjne, pracy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe FIRP-przedmioty na egzamin
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie słuchaczy z przepisami prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego oraz postępowania sądowoadministracyjnego na poziomie podstawowym i przygotowanie do samodzielnego stosowania i interpretowania tego prawa.

Pełny opis:

1.Procedury administracyjne w Ordynacji podatkowej

1.1 Czynności sprawdzające

1.2 Kontrola podatkowa

1.3 Postępowanie podatkowe

2. Procedury administracyjne w Kodeksie postępowania administracyjnego

2.1 Ogólne zasady postępowania administracyjnego

2.2 Etapy postępowania administracyjnego

2.3 Postępowanie dowodowe

2.4 Decyzja

3.Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym

3.1 Ogólne zasady postępowania sądowoadministracyjnego

3.2 Skarga do WSA

3.3 Strony postępowania

3.4 Przebieg rozprawy (odtworzenie rozprawy)

3.5 Skarga kasacyjna do NSA

4. Elementy prawa pracy

4.1 Podstawowe zasady prawa pracy

4.2 Stosunek pracy

4.3 Umowa o pracę

4.4 Postępowanie w sprawie mobbingu

5. Elementy prawa cywilnego:

5.1 Podmiot i przedmiot stosunków cywilnoprawnych

5.2 Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych

5.3.Czynności prawne ich forma oraz wady oświadczeń woli

5.4 Pełnomocnictwo, prokura

5.5 Własność i inne prawa rzeczowe

5.6 Spółka cywilna

6. Elementy prawa handlowego

6.1 Powstawanie funkcjonowanie i likwidacja spółek prawa handlowego

6.2 Postępowanie upadłościowe

6.3 Postępowanie naprawcze

Literatura:

1. Ordynacja podatkowa. Komentarz, J. Brolik, R. Dowgier, L. Etel i inni, Warszawa, 2013.

2. Ordynacja podatkowa, Komentarz, S. Babiarz, B. Dauter, S. Gruszczyński i inni, Warszawa 2015.

3. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, M. Jaśkowska, A. Wróbel, Warszawa 2016.

4. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, P. Przybysz, Warszawa 2014.

5. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Warszawa 2016;

6. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dauter B. Kabat A., Niezgódka – Medek M., Warszawa 2016.

7. Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Adamiak B., Borkowski J., Warszawa 2016.

8. Postępowanie sądowoadministracyjne, Woś T. (red. nauk.), Warszawa 2015.

9. Kodeks pracy. Komentarz, K. Jaśkowski, E. Maniewska.

10. Mobbing. Środki ochrony prawnej, G. Jędrejek, Warszawa 2011.

11. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, M. Rodzynkiewicz, Warszawa 2014.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę na temat pojęć ekonomicznych i prawnych

2. Zna terminologię oraz zasady działania prawa podatkowego

3. Posiada wiedzę o podstawowych formach prowadzenia działalności gospodarczej oraz uregulowań prawnych z tym związanych

Umiejętności

1. Potrafi stosować rozwiązania prawa cywilnego i gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji zawartych w kodeksie spółek handlowych oraz podstaw gospodarki finansowej podmiotu i zasad jego współpracy z innymi instytucjami m.in.: bankami, urzędami

2. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

3. Potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce

2. Rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego

3. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu pisemnego (jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.