Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy informatyczne w rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPF-1SIWR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w rachunkowości
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe FIRP-przedmioty na egzamin
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot „Systemy informatyczne w rachunkowości” składa się z dwóch integralnych modułów, tj.

1) Systemy informatyczne w rachunkowości

2) Analiza danych na potrzeby rachunkowości i finansów przedsiębiorstw z wykorzystaniem narzędzi ACL

W ramach Modułu I słuchacze nabywają umiejętność posługiwania się typowymi funkcjami w ramach konkretnych modułów systemów finansowo- księgowych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem systemu SYMFONIA. Osiągają następujące efekty kształcenia: zdobywają wiedzę dotyczącą podstawowych funkcji systemu finansowo księgowego, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenia zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych. Słuchacze potrafią uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Celem zajęć przewidzianych Modułem II jest zdobycie wiedzy oraz podstawowych umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania narzędzi ACL ogólnie rzecz biorąc w podejmowaniu decyzji finansowych w przedsiębiorstwie. Podczas zajęć słuchacze zapoznają się z diagnozowaniem różnorodnych przypadków, zaistnienie których powinno być uznane przez audytora za stan niepożądany. Rozważone zostaną różnorodne aspekty, które mają wpływ na subiektywność dokonywanej oceny danych, takich jak na przykład: rodzaj danych, profil działalności, przyjęte normy wewnętrzne obowiązujące w jednostce. Odpowiednie zdiagnozowanie stanu wyjściowego oraz zrozumienie przez każdego słuchacza koncepcji, zasad oraz technik audytu pozwoli odnieść rozwiązania zawarte w programie na grunt własnej jednostki.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:
Pełny opis:

MODUŁ I:

1. Podstawowe funkcje systemu finansowo księgowego SYMFONIA

2. Zakładanie nowej firmy w systemie SYMFONIA

3. Wprowadzanie i edycja podstawowych kartotek w systemie SYMFONIA

4. Przygotowanie i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie SYMFONIA

5. Dekretowanie operacji gospodarczych w systemie SYMFONIA

6. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z gospodarką materiałową w systemie SYMFONIA

7. Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych związanych z handlem w systemie SYMFONIA

8. Rejestrowanie operacji kasowych i bankowych w systemie SYMFONIA

9. Rejestrowanie operacji związanych z majątkiem trwałym w systemie SYMFONIA

10. Ewidencja operacji handlowych w rejestrach VAT w systemie SYMFONIA

MODUŁ II:

1. Wprowadzenie do koncepcji, zasad oraz technik audytu

2. Przegląd zastosowań oprogramowania ACL w rachunkowości i finansach przedsiębiorstw

3. Wykorzystanie danych źródłowych sporządzanych przez jednostkę

4. Analiza danych pod kątem ich integralności

5. Analiza narzędzi wykorzystywanych do wykrywania błędów i oszustw

6. Analiza narzędzi wykorzystywanych do ciągłego monitorowania

7. Raportowanie osiągniętych wyników

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podręcznik użytkownika SYMFONIA.

2. Andrzejewski M., Jonas K., Młodkowski P., Zastosowanie technik komputerowych w rachunkowości, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska-Oficyna, Kraków 2004.

3. Giedyk E., Komputerowe systemy finansowo-księgowe w rachunkowości na przykładzie programu Finanse i księgowość Firmy Matrix.pl, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń, 2002.

4. Kiziukiewicz T. (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2009.

5. Winiarska K., Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013.

6. Knedler, K., Stasik M., Audyt wewnętrzny w praktyce: audyt operacyjny i finansowy, Akademia Kształcenia Kadr, Warszawa 2014.

Literatura uzupełniająca:

1. Kubiak B. F., Korowicki A., Information Management, Wydawnictwa Uniwesytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

2. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005.

3. Podstawy ACL. Definicje i praktyka, ACL Services Ltd., Vancouver 2006.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Ma wiedzę na temat pojęć ekonomicznych i prawnych

2. Ma wiedzę na temat kategorii ekonomicznych w ujęciu prawa bilansowego

3. Zna standardowe narzędzia informatyczne gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych

4. Ma wiedzę na temat możliwości zastosowania instrumentów weryfikacji poprawności technicznej i merytorycznej danych finansowych dostępnych w ramach narzędzi ACL

Umiejętności

1. Posiada umiejętność praktycznego stosowania informatycznego systemu finansowo-księgowego

2. Potrafi zaaplikować dane finansowe, którymi dysponuje jednostka, na grunt programu oraz dokonać ich wszechstronnej analizy wraz z wyciągnięciem wniosków

3. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce

2. Rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Podstawą zaliczenia jest zdobycie min. 51% łącznej liczby punktów z egzaminu. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest obecność na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.