Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System podatkowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPF-1SYP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: System podatkowy
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: Studia Podyplomowe FIRP-przedmioty na egzamin
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedstawienie nowoczesnej i praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z prawidłowym wypełnieniem obowiązków płatnika zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz podatnika podatku dochodowego osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, a także podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Słuchacze zostaną zapoznani z zakresem czynności opodatkowanych podatkiem towarów i usług. Poznają również system ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Pełny opis:

MODUŁ I: System podatkowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych – funkcja płatnika

1. Opodatkowanie dochodów ze stosunku pracy

 charakterystyka przychodów

 koszty uzyskania przychodu

 podstawa opodatkowania

 obowiązki płatnika w zakresie obliczania, poboru i wpłat pobranych zaliczek na podatek

 zeznania roczne, informacje podatkowe.

2. Opodatkowanie dochodów z działalności wykonywanej osobiście

 rodzaje przychodów z działalności wykonywanej osobiście

 koszty uzyskania przychodu

 podstawa opodatkowania

 obowiązki płatnika w zakresie obliczania, poboru i wpłat pobranego podatku

 informacje podatkowe

3. Opodatkowanie przychodów nierezydentów będących osobami fizycznymi lub prawnymi

 charakterystyka przychodów

 obowiązki płatnika w zakresie obliczania, poboru i wpłat pobranego podatku

 deklaracje i informacje podatkowe.

4. Opodatkowanie dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

 rodzaje dochodów z udziału w zyskach osób prawnych

 zwolnienia przedmiotowe

 obowiązki płatnika w zakresie obliczania, poboru i wpłat pobranego podatku

 deklaracje i informacje podatkowe

Podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wpłaty z zysku

1. Podmioty opodatkowania

2. Właściwość miejscowa organów podatkowych

3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

4. Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych

5. Podstawa opodatkowania

6. Rok podatkowy

7. Przychody podatkowe

- zasady ustalania przychodów podatkowych

- przychody wyłączone z opodatkowania

- przychody w naturze, nieodpłatne świadczenia

8. Koszty uzyskania przychodu

- pojęcie kosztów uzyskania przychodów

- wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów

9. Amortyzacja podatkowa

10.Leasing podatkowy

11. Podatek liniowy w wysokości 19 % dochodu

12. Opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej

13. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych

14. Zaliczki miesięczne

15. Zeznanie i informacje roczne

16.Dokumentacja transakcji, podmioty powiązane

17. Podatkowa księga przychodów i rozchodów

18. Wpłaty z zysku

MODUŁ II: Podatek od towarów i usług (15 h)

1. Geneza podatku od towarów i usług

2. Zakres opodatkowania

3. Podatnicy

4. Obowiązek podatkowy

5. Podstawa opodatkowania

6. Miejsce świadczenia

7. Wewnątrzwspólnotowe transakcje

8. Import i eksport

9. Wysokość opodatkowania

10. Odliczenia zwroty podatku

11. Rejestracja podatników

12. Dokumenty (faktury VAT, ewidencje, deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące), zapłata podatku

13. Procedury szczególne

14. Kasy rejestrujące

MODUŁ III: Ubezpieczenia społeczne (3 h)

1. Rys historyczny ubezpieczeń społecznych

1.1. Znaczenie dla ubezpieczeń społecznych ustawy scaleniowej

2. Zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych

2.1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ze względu na tytuł rodzący obowiązek ubezpieczeń

2.2. Zbiegi tytułów ubezpieczeń społecznych i skutki dla ubezpieczonego oraz płatnika składek

2.3. Zakres podmiotowy dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowych oraz skutek dla ubezpieczonego. Dobrowolne kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowych

3. Zakres przedmiotowy ubezpieczeń społecznych

3.1. Wyodrębnienie czterech rodzajów ubezpieczeń : emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe

3.2. Rozłożenie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne

3.3. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i wyodrębnione w nim fundusze przeznaczone na finansowanie świadczeń krótkoterminowych i długoterminowych

3.4. Ryzyka ubezpieczeniowe – rodzaje świadczeń, finansowanie

4. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne i składek pozaubezpieczeniowych

4.1. Pobór składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

5. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu

5.1. Zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego

MODUŁ IV: Cło (3 h)

1. Przepisy regulujące obrót z krajami trzecimi

2. Podstawowe obowiązki i uprawnienia związane z obrotem towarami

3. Procedury celne

4. Elementy kalkulacyjne

5. Dług celny

6. Środki i ograniczenia pozataryfowe

Literatura:

1. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

4. Materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę prezentowane

w trakcie zajęć

5. Orzecznictwo sądów oraz interpretacje Ministra Finansów

6. L. Etel (red.), Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2005

7. J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2014 r., Unimex, Warszawa 2014

8. J. Martini, P. Skorupa, M. Wojda, Komentarz VAT 2009, C.H. Beck, Warszawa 2009

9. A. Bartosiewicz, Komentarz VAT 2014, Wolters Kluwer, Warszawa 2014

10. T. Michalik, Komentarz VAT 2014, C.H. Beck, Warszawa 2014

11. K. Sachs, R. Namysłowski, Dyrektywa VAT – komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2008

12. Unijny Kodeks Celny, Rozporządzenie Wykonawcze do UKC, Rozporządzenie Delegowane do UKC, Ustawa Prawo Celne

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza

1. Ma wiedzę na temat pojęć ekonomicznych i prawnych

2. Zna terminologię oraz zasady działania prawa podatkowego

3. Posiada wiedzę o podstawowych formach prowadzenia działalności gospodarczej oraz uregulowań prawnych z tym związanych

4. Posiada wiedzę na temat zasad i formuł opodatkowania

Umiejętności

1. Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

2. Potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

3. Posiada umiejętność dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych

Kompetencje społeczne

1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w gospodarce

2. Rozumie zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego oraz prawa podatkowego

3. Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu pisemnego, ocena aktywności na zajęciach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.