Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja publiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-SPR-1APU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Administracja publiczna
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem wykładu jest przekazanie informacji nt. organizacji administracji, prawa administracyjnego oraz procedur obowiązujących w działalności administracji publicznej.

Cel sprowadza się do osiągnięcia stanu, którym student będzie rozumiał podstawi działalności administracji publicznej i rolę procedur administracyjnych w działaniach organów administracji.


Pełny opis:

Pojęcie administracji i prawa administracyjnego; pojęcie i rozróżnienie stosunków na gruncie prawa administracyjnego; organizacja administracji – kompetencje i zadania organów administracji (z podziałem na rządowe, samorządowe itp.); Podstawowe instytucje prawa administracyjnego – publiczne prawa podmiotowe, rzeczy publiczne, ciężary publiczne, kontrola, nadzór, itp.; Zasady ogólne prawa i postępowania administracyjnego; wszczęcie postępowania , elementy podań i etapy prowadzenia procedury ogólnej administracyjnej; elementy rozstrzygnięć organów administracji ich poprawność i wady; zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżania.

Literatura:

1. J. Hausner, Administracja publiczna, PWN, Warszawa 2016.

2. M. Stahl (red.), Prawo administracyjne, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

3. B. Adamiak, J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.

4. R. Suwaj (red.), Postępowanie administracyjne. Ćwiczenia, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2011.

5. P. Pietrasz, R. Suwaj (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Ćwiczenia, wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2010.

6. R. Suwaj (red.), Niezapomnik, wyd. Temida, Białystok 2007.

7. I. Kraśnicka (red.), Kazusy i wzory pism, CH.Beck, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1. zna główne założenia i terminologię właściwą dla nauk ekonomicznych oraz w sferze nauk prawnych i o administracji

2. ma podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, finansów publicznych, administracji publicznej, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, audytu wewnętrznego i audytów specjalistycznych oraz kontroli w sektorze publicznym (administracji publicznej)

3. zna zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych, w tym ich formy organizacyjno-prawne

UMIEJĘTNOŚCI

1. potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania i interpretowania przepisów prawa oraz łączy wiedzę ekonomiczną z wiedzą prawną

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego uczenia się

2. właściwie identyfikuje zasadność i cel uzupełniania zdobytych kwalifikacji oraz potrafi samodzielnie zdobywać i doskonalić wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości, audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym

3. wykazuje gotowość do aktywnego uczestniczenia w kreowaniu wizerunku jednostki

4. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny oraz przestrzegania zasad etyki w życiu codziennym i zawodowym

5. potrafi myśleć i działać w sposób racjonalny i przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.