Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse i bankowość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1FIB Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse i bankowość
Jednostka: Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Finanse i Bankowość jest przedmiotem, którego celem jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi zjawisk finansowych, funkcjonowania systemów finansowych oraz poszczególnych jego podmiotów.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące finansów i bankowości w zakresie systemowym i podmiotowym. Program przedmiotu obejmuje najważniejsze i zaktualizowane zagadnienia z finansów, z zakresu ogólnych pojęć finansów, systemu finansowego państwa, systemu budżetowego, systemu podatkowego, finansów gospodarstw domowych i systemu bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem banków komercyjnych oraz wzajemnych relacji pomiędzy tymi systemami.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu Przedmiot ogólnoekonomiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: ekonomia

Rok studiów /semestr I Rok/ semestr I.

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykłady 15 godz., Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS 5 pkt. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta :

Udział w wykładach 15

Przygotowanie się do wykładu 5

Przygotowanie do egzaminu końcowego 20

Udział w ćwiczeniach 30

Przygotowanie do ćwiczeń 15

Przygotowanie analizy banku 20

Przygotowanie prac domowych -pisemnych 12

Udział w konsultacjach 4

Zaliczenia końcowe i egzamin 4

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 125

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 53 Punkty ECTS 2,12

2. o charakterze praktycznym

Liczba godzin 62 Punkty ECTS 2,48

Literatura:

Podstawowa:

1. Owsiak S., Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, PWN, Warszawa 2017.

2. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Flejterski S., Świecka B.(red.), Elementy finansów i bankowości, CeDeWu, Warszawa 2009.

5. Hubbard R. G.,‎ O'Brien A. P., Money, Banking, and the Financial System, 2nd Edition, Pearson Education Limited, Harlow England 2014

Uzupełniająca:

1. Podstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.

2.Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

3. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

4. Ostaszewski J. (red.), Finanse, Difin, Warszawa 2010.

5. Pietrzak B, Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1FIB_W01 - Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć z zakresu finansów oraz bankowości P1_W02

1FIB_W02 - Zna relacje między poszczególnymi elementami systemu finansowego, w tym bankowego, w skali krajowej i międzynarodowej P1_W03

1FIB_W03 - Ma podstawową wiedzę o podmiotach jako twórcach i uczestnikach struktur finansowych i bankowych oraz zasadach ich funkcjonowania P1_W05

UMIEJĘTNOŚCI

1FIB_U01 - Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące analizowanych zagadnień z zakresu finansów i bankowości, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe pod kątem ich aktualności i prawdziwości P1_U09

1FIB_U02 - Potrafi przygotować wypowiedź ustną dotyczącą funkcjonowania, przemian oraz aktualnej sytuacji poszczególnych elementów systemu finansowego i bankowego, korzystając z aktualnych oraz zweryfikowanych źródeł P1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1FIB_K01 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie finansów i bankowości oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów finansowych oraz rozwój produktów finansowych na krajowym i światowym rynku P1_K01

1FIB_K02 Potrafi pracować w grupie podczas warsztatów w czasie zajęć oraz podczas wyszukiwania, gromadzenia i przygotowywania materiałów na zajęcia P1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, pracy w grupach, analizy banku oraz kolokwium

- egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu 40%formy przewidziane na ćwiczeniach +60% egzamin (test)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.