Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1NAO Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nauka o organizacji
Jednostka: Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zrozumienie podstaw teoretycznych, form

oraz ogólnych zasad funkcjonowania organizacji. Studenci poznają najważniejsze trendy w rozwoju nauki o organizacji, podstawowe pojęcia i prawa związane z funkcjonowaniem organizacji oraz nowe koncepcje i kierunki w zakresie teorii i praktyki funkcjonowania organizacji.

Pełny opis:

Status przedmiotu: Kierunkowy

Moduł: M 4

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina nauki o zarządzaniu

Rok studiów I semestr 2

Wymagania wstępne: Podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykład + 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny prowadzony z elementami prezentacji multimedialnej angażujący słuchaczy do dzielenia się przemyśleniami i zadawania pytań. Na ćwiczeniach zadania indywidualne i grupowe, dyskusja, prezentacje multimedialne.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładów pracy studenta: 30 godz. udział w wykładzie, 30 godz. udział w ćwiczeniach, 2 godz. udział w egzaminie, 30 godz. przygotowanie do ćwiczeń, 29 godz. przygotowanie do egzaminu, 4 godz. udział w konsultacjach

Wskaźniki ilościowe:

wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela: 66 godz., 2,64 pkt. ECTS

o charakterze praktycznym: (studia przypadku) 10 godz., 0,4 pkt. ECTS

Literatura:

Adamiecki K., O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1985

Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa 2004

Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa 1997

Hatch M.J., "Teoria organizacji", PWN, Warszawa 2002

Hofstede G., Kultury i organizacje PWE, Warszawa 2000

Kostera M., Antropologia organizacji, PWN, Warszawa 2005

Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu, Warszawa 2007

Stefaniuk M., Wybrane zagadnienia myśli organizatorskiej, Ofic.Wyd.Verba, Lublin 2000

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

W 01 Ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju nauki o organizacji Z1_W01

W 02 Ma podstawową wiedzę odnośnie zasad tworzenia, funkcjonowania i przekształcania organizacji Z1_W03

W 03 Ma podstawową wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach rozwoju organizacji Z1_W04

W 04 Ma wiedzę na temat więzi społecznych zachodzących w ramach organizacji Z1_W05

W 05 Ma wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i konsekwencje tych zmian Z1_W09

W 06 Posiada wiedzę na temat szkół i kierunków w naukach o zarządzania i dorobku ich kluczowych przedstawicieli Z1_W10

U 01 Potrafi interpretować przyczyny i przebieg zjawisk społecznych zachodzących organizacji Z1_U01

U 02 Potrafi analizować i interpretować zjawiska zachodzące w otoczeniu organizacji Z1_U06

U 03 Potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne z zakresu nauki o organizacji Z1_U07

K 01 Potrafi pracować w grupie nad rozwiązywaniem zadań dotyczących wybranych problemów funkcjonowania organizacji Z1_K02

Efekty W 01, W 02, W 03, W 04, W05 weryfikowane za pomocą egzaminu pisemnego

Efekty W 01, W 02, W 04, W 04, W05 weryfikowane za pomocą kolokwium

Efekty U 01, U 02, U 03, K 01 weryfikowane za pomocą zadań indywidualnych i grupowych realizowanych na ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

8-9 pkt – dst

10 pkt – dst+

11-12 pkt – db

13 pkt – db+

14-15 pkt – bdb

Ćwiczenia:

50% oceny zadania grupowe, indywidualne (punktowane 0-4pkt), Prezentacja multimedialna (punktowane 0-3pkt), dyskusja (max 5 pkt)

50% oceny kolokwium. Kolokwium uważa się za zaliczone przy 51% poprawnych odpowiedzi.

Na zajęciach możliwa jedna nieobecność, nadwyżkowe nieobecności należy zaliczyć na konsultacjach odpowiadając na pytania dotyczące tematu na którym student był nieobecny.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.