Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-1PZA Kod Erasmus / ISCED: 04.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy zarządzania
Jednostka: Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu


Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej, a także poznanie praktycznych zasad procesu zarządzania.

Zdobyta wiedza jest podstawą do zajęcia się szerzej problemami funkcjonowania organizacji, w tym samodzielnego poszukiwania rozwiązań dotyczących zarządzania. Przekazywana wiedza jest podstawą do studiowania takich przedmiotów jak: Zachowania Organizacyjne, Zarządzanie Strategiczne, Podstawy Marketingu

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot kierunkowy

Moduł: M_4

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, I rok, 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30h, ćwiczenia 30h

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu. Na ćwiczeniach zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Tematyka przedmiotu: Istota i zakres zarządzania, Role i umiejętności menedżera w organizacji, Organizacja jako system, Planowanie w organizacji, Struktury organizacyjne, Przywództwo i władza w organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Motywowanie, Kontrolowanie w organizacji, Informacja i komunikacja w organizacji, Kultura organizacyjna

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z egzaminu i ćwiczeń w proporcji 75% i 25%.

Punkty ECTS 7

Bilans nakładu pracy studenta:

-udział w wykładach 30 godz.

-studia literaturowe 20 godz.

-udział w konsultacjach 4 godz.

-przygotowanie się do egzaminu 21 godz.

-udział w ćwiczeniach 30 godz.

-przygotowanie się do ćwiczeń 50 godz.

-przygotowanie do kolokwium 20 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakłąd pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 64, punkty ECTS 2,47

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 28, punkty ECTS 1,12

Literatura:

Podstawowa:

1. Griffin R. W. Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2014

2. Koźmiński A. K., Piotrowski W. [red.]: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2013

3. Romanowska M. [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001,

Uzupełniająca:

Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert R., Kierowanie. PWE, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

PZA_W01 Student posiada wiedzę o problematyce dotyczącej podstaw zarządzania oraz miejscu zarządzania w systemie nauk ekonomicznych Z1_W01

PZA_W02 Posiada wiedzę na temat więzi społecznych występujących w procesie zarządzania organizacją Z1_W05

PZA_W03 Posiada wiedzę o potrzebach i postawach człowieka w ramach procesu motywacji Z1_W06

PZA_W04 Student posiada wiedze o strukturach organizacji i ich ewolucji Z1_W09

PZA_U01 Wykorzystując wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi pozyskiwać dane do analizy studiów przypadków konkretnych przedsiębiorstw Z1_U02

PZA_U02 Wiedzę z zakresu podstaw zarządzania potrafi wykorzystywać do rozwiązywania problemów z zakresu podstawowych funkcji zarządzania Z1_U04

PZA_U03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu podstaw zarządzania do analizy i rozstrzygania konkretnych problemów, proponując odpowiednie ich rozwiązania na podstawie studiów przypadków Z1_U05

PZA_U04 Z wykorzystaniem wiedzy o podstawowych funkcjach zarządzania potrafi interpretować zjawiska zachodzące w organizacji i jej otoczeniu w ramach studiów przypadków Z1_U06

PZA_U05 Potrafi przygotować i zaprezentować prace pisemne dotyczące rozwiązań studiów przypadków z zakresu podstaw zarządzania Z1_U07

PZA_U06 Potrafi przygotować wypowiedź ustną poświęconą wynikom studiów przypadków z zakresu podstawowych funkcji zarządzania, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowanych wystąpień Z1_U08

PZA_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności rozumie, że powinien stale je rozwijać Z1_K01

PZA_K02 Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role Z1_K02

PZA_K03 Potrafi odpowiednio ocenić priorytety realizując cele własne i zespołu Z1_K03

PZA_K04 Jest w stanie samodzielnie doskonalić nabytą wiedzę oraz umiejętności Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań i dzielenia się własnymi spostrzeżeniami w trakcie wykładu.

ćwiczenia - zadania grupowe, studia przypadków oraz dyskusja.

Formy zaliczenia przedmiotu: Wykład - Egzamin pisemny w formie testu uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi, do egzaminu dopuszczeni są jedynie studenci, którzy uzyskają zaliczenie z ćwiczeń.

Ćwiczenia - 10% oceny - wypowiedź ustna punktowana w skali od 1 do 3, 40% oceny - studium przypadku punktowane od 1 do 5, 50% oceny - kolokwium, kolokwium uważa się za zaliczone przy uzyskaniu min 51% poprawnych odpowiedzi. Student ma prawo do 1 nieobecności. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Ostateczna ocena z przedmiotu jest wypadkową pozytywnych ocen z egzaminu i ćwiczeń w proporcji 75% i 25%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.