Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2PRA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo
Jednostka: Zakład Zrównoważonego Rozwoju
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kształcenia ogólnego
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem zajęć z przedmiot Podstawy prawa jest przedstawienie studentom z mechanizmu funkcjonowania prawa we współczesnej rzeczywistości społecznej z uwzględnieniem obrotu gospodarczego. Stąd potrzeba przedstawienia podstawowych pojęć z zakresu nauk prawnych, wyjaśnienie zasad stanowienia i stosowania prawa oraz zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami z obszaru prawa prywatnego i publicznego. Wszystko to w kontekście założeń realizowanych w systemie prawa państwa demokratycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu analizowane są takie zagadnienia jak pojęcie prawa, źródła prawa i ich hierarchia, podstawowe pojęcia prawoznawstwa, rodzaje i budowa systemu prawnego; charakterystyka gałęzi prawa, zasady prawa oraz zagadnienia stosowania prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy, kształcenia ogólnego.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne, nauki prawne.

Rok studiów - rok I/sem. I.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godz. wykładu.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 18 godz., egzamin 2 godz. Razem: 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, Wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2011.

2. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007.

Literatura uzupełniająca:

T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. 13, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019 (fragm.).

Efekty uczenia się:

Absolwent:

- posiada podstawową wiedzę na temat norm prawnych dotyczących typów systemów (ustrojów) gospodarczych - Z1_W02;

- ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych - Z1_W05;

- ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku struktur prawnych i społecznych i zasad ich funkcjonowania - Z1_W06;

- ma wiedzę o normach i regułach (prawnych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania - Z1_W08;

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę stałego uczenia się, ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie - Z1_K01.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny lub ustny (odpowiedzi opisowe)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Aleksandrowicz
Prowadzący grup: Maciej Aleksandrowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.