Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2RFN Kod Erasmus / ISCED: 04.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Również praktyczna aplikacja powyższych zasad oraz uświadomienia roli rachunkowości, jako podstawowego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie zakresu i przedmiotu rachunkowości finansowej,

-zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości,

-zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

-przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu wyceny bilansowej oraz zasad sporządzania wyniku finansowego.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł III Przedmioty ogólnoekonomiczne

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki ekonomiczne, Nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr II Rok/ semestr III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 30 godz. Ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład wspomagany prezentacjami multimedialnymi, wykorzystanie form aktywizujących studentów(np. konwersacja)

Ćwiczenia:

samodzielne i w grupach rozwiązywanie zadań i przykładów księgowych z wykorzystaniem obowiązujących rozwiązań prawnych, wykorzystanie metody przypadków

Punkty ECTS 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Wykłady 30

Ćwiczenia 30

Przygotowanie się do ćwiczeń 9

Udział w konsultacjach 4

Egzamin 2

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. 75

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela

Liczba godzin 66 Punkty ECTS 2,64

2. O charakterze praktycznym

Liczba godzin 30 Punkty ECTS 1,2

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. G. Michalczuk, T. Mikulska, J. Fiedorczuk, Rachunkowość finansowa od podstaw , Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016

2. D. Maciejewska, Podstawy rachunkowości finansowej -pojęcie i zadania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016

3. B. Nita (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekomicznego, Wrocław 2017.

4. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Dz. U. 1994 nr 121 poz. 591

5. R. Grabowski, Fundamentals of Financial Accounting, Warsaw School of Economics, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. P. Szczypta (red.), Podstawy rachunkowości, CeDeWu, Warszawa 2017

2. K. Czubakowska (red.), Rachunkowość przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014

3. I. Olchowicz, Podstawy rachunkowości. T. 1,2, Difin, Warszawa 2016.

4. M. W. E. Glautier, B. Underdown, D. Morris, Accounting: theory and practice-8th ed., Publisher: Financial Times/ Prentice Hall, 2010

Efekty uczenia się:

WIEDZA

2RFN_W01 Zna podstawowe źródła prawne regulujące prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych Z1_W07

2RFN_W02 Zna podstawowe pojęcia, kategorie rachunkowości oraz zasady (standardy) regulujące rachunkowość przedsiębiorstw Z1_W01

2RFN_W03 Zna podstawowe zasady ewidencji księgowej operacji gospodarczych oraz podstawowe zasady wyceny składników majątkowych Z1_W06

UMIEJĘTNOŚCI

2RFN_U01 Potrafi analizować i interpretować składniki majątku w bilansie, klasyfikować elementy kształtujące wynik finansowy oraz ustalić wynik na podstawowych operacjach gospodarczych Z1_U01, Z1_U03

2RFN_U02 Wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu rachunkowości i potrafi ewidencjonować podstawowe operacje gospodarcze (bilansowe i wynikowe) oraz dostrzega ich wpływ na pozycje sprawozdania finansowego Z1_U07

2RFN_U03 Potrafi wykorzystywać podstawowe źródła prawa regulujące prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i z nim związanych Z1_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

2RFN_K01 Ma świadomość zmian zachodzących w przepisach regulujących prowadzenie rachunkowości w podmiotach gospodarczych oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w tym zakresie Z1_K01

2RFN_K02 Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w obszarze rachunkowości Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ogólna z przedmiotu obejmuje część wykładową 45% oraz część ćwiczeniową 55%

Wykład: egzamin pisemny (test 100%)

Ćwiczenia: rozwiązywanie zadań i przykładów praktycznych w grupach (case study księgowe) (20%), aktywność na zajęciach (10%), kolokwia (70%).

Ogólne warunki uczestnictwa w zajęciach określa Uchwała nr 2527 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uzgodnienia Regulaminu studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

Nieobecności:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach;

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.