Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka (opisowa)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2STA
Kod Erasmus / ISCED: 11.202 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka (opisowa)
Jednostka: Zakład Ekonometrii i Statystyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ZS1-1MAT
Technologia informacyjna 1 0300-ZS1-1TEI1

Założenia (lista przedmiotów):

Matematyka 0300-ZS1-1MAT
Technologia informacyjna 1 0300-ZS1-1TEI1

Założenia (opisowo):

Student przed rozpoczęciem kursu powinien posiadać wiedzę zdobytą na przedmiocie matematyka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kształcenie twórczego i logicznego myślenia, ścisłego wyrażania myśli, formułowania problemów i rozwiązywania ich przy wykorzystaniu narzędzi statystycznych. Studenci powinni zapoznać się z istotnymi elementami statystyki opisowej pozwalającymi na stosowanie metod statystycznych do danych rzeczywistych (pozyskiwanie, analizowanie, prezentowanie, interpretowanie danych statystycznych, dobieranie odpowiednich metod statystycznych do analizy badanego procesu). Rozkłady liczebności i częstości zmiennych 1- i 2-wymiarowych oraz ich parametry klasyczne, pozycyjne i mieszane. Zależności stochastyczne i ich mierniki. Podstawy analizy szeregów czasowych. Miary dynamiki, w tym indeksy indywidualne i agregatowe.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, podstawowy (M-2)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne, ekonomia

Rok studiów/semestr: II rok, III semestr

Wymagania wstępne: 0300-ZS1-1MAT - Matematyka

0300-ZS1-1TEI1 - Technologia informacyjna 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Metody podające (wykład z wykorzystaniem prezentacji w Power Point), metody praktyczne oraz aktywizujące (praca indywidualna przy tablicy, wybrane przykłady analizowane z wykorzystaniem m.in. programu MS Excel, praca w grupach, praca samodzielna).

Punkty ECTS: 6

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 15 h.;

udział w ćwiczeniach – 30 h;

konsultacje – 5 h;

przygotowanie do zajęć – 50 h;

przygotowanie do wykładów – 20 godz.

przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie – 30 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 50 godz., 2 ECTS

o charakterze praktycznym: 100 godz., 4 ECTS

Literatura:

Podstawowa:

1. Aczel A. D., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000.

2. Kassyk-Rokicka H., Mierniki statystyczne, PWE, Warszawa 2011.

3. Podgórski J., Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, Warszawa 2010.

4. Sobczyk M., Statystyka opisowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2012.

2. Roeske-Słomka I., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010.

3. Rogowski J., Roszkowska E. Testy ze statystyki opisowej, Wydawnictwo UwB, Białystok 2009.

Efekty uczenia się:

2STA_W01 Zna metody opisu statystycznego jednowymiarowego rozkładu empirycznego (miary tendencji centralnej, miary zmienności, miary asymetrii i koncentracji). Z1_W07

2STA_W02 Zna metody opisu statystycznego związku pomiędzy dwoma cechami (budowa tablicy korelacyjnej, mierniki zależności stochastycznej i korelacyjnej). Z1_W07

2STA_W03 Zna metody analizy rozwoju zjawiska w czasie (miary dynamiki i analiza szeregów czasowych). Z1_W07

2STA_U01 Posiada umiejętność wyboru odpowiedniej charakterystyki dla opisu wybranego aspektu rozkładu empirycznego jednej cechy, zależności między cechami i dynamiki oraz potrafi zinterpretować miary statystyki opisowej. Z1_U02

2STA_U02 Posiada podstawowe umiejętności pozyskiwania danych w celu analizowania, interpretowania i prognozowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych. Z1_U02

2STA_K01 Potrafi samodzielnie rozszerzyć wiedzę i umiejętności ze statystyki opisowej. Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Do egzaminu dopuszczone są osoby posiadające zaliczenie ćwiczeń. Egzamin pisemny w formie testowej.

Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie dwóch kolokwiów oraz aktywności na zajęciach. Zaliczanie nieobecności odbywa się na konsultacjach. Opuszczenie przez studenta więcej niż 4 godz. dydaktycznych (nieusprawiedliwionych i nieodrobionych) kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)