Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-2ZZL Kod Erasmus / ISCED: 04.502 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć ogólną wiedzę o zarządzaniu przedsiębiorstwem i o zachowaniach ludzi w organizacji

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z prawidłowym podejściem do zasobów ludzkich w organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi. Przeanalizowane zostaną poszczególne etapy procesu kadrowego. Wskazane zostaną zasady, które powinny być realizowane w ramach każdego z etapów.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 4 Przedmioty kierunkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki dziedzina - nauki ekonomiczne, dyscyplina- nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok drugi semestr czwarty

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 60 godzin w tym: 30 godzin wykładu i 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu, wykład w e-learningu

- analiza studiów przypadków, zadania grupowe, dyskusja w grupie, referaty/prezentacje studentów, zadania w e-learningu

Punkty ECTS 6

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 30 godz.

Udział w ćwiczeniach – 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym do kolokwium – 36godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu – 10 godz.

Konsultacje –7 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 36 godz.

Udział w egzaminie –1 godz.

Łączny nakład pracy studenta: 150 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 68godz. 2,72 ECTS

o charakterze praktycznym -20 godz. 0,8 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A.Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE Warszawa 2008

2. Pod red. U. Gołaszewskiej-Kaczan, Proces kadrowy w przedsiębiorstwie, Wyd. UwB, Białystok 2002

3. S.P.Robbins, , Organizational behavior, UpperSaddle River: Prentice-Hall 2001

Literatura uzupełniająca:

1. M.Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011

2. The Oxford handbook of human resource management, P.Boxall, J.Purcell, P.Wright, Oxford University Press, Oxford, New York 2010.

Efekty uczenia się:

ZZL_W01 Ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości, a także ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych w odniesieniu do zasobów ludzkich (Z1_W05)

ZZL_W02 Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia zasobów ludzkich w organizacjach oraz o zasadach i instrumentach wykorzystywanych w zarządzaniu zasobami ludzkimi(Z1_W06)

ZZL_W03 Ma podstawową wiedzę o kierunkach zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie oraz o czynnikach wpływających na te zmiany (Z1_W09)

ZZL_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Z1_U05)

ZZL_U02 potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, właściwie dobierając i weryfikując materiały źródłowe do przygotowywania prac i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów(Z1_U07)

ZZL_K01 potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (Z1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Ćwiczenia zaliczane są na podstawie aktywności na zajęciach, poziomu rozwiązywanych zadań i prezentacji oraz wyników kolokwium. Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 50 % punktów możliwych do zdobycia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Ewa Kuzionko-Ochrymiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Uwagi:

wykład i ćwiczenia prowadzone w formie tradycyjnej oraz w formie zdalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.