Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SOC Kod Erasmus / ISCED: 14.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.humanizujące
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

humanizujące

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i obszarami zainteresowań socjologii, właściwymi jej metodami badawczymi, rozwojem socjologii, jako nauki i najważniejszymi kierunkami teoretycznymi w jej obrębie. Największy nacisk zostanie położony na problematykę badań społecznych oraz opisu współczesnych zjawisk społecznych z punktu widzenia socjologii


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ukazuje podstawowe praktyczne i teoretyczne problemy socjologii. Zakres tematyczny: Socjologia jako nauka, Metody badań socjologicznych, Socjalizacja, Pojęcie kultury, Kultura tradycyjna, masowa, Komunikacja społeczna, Tożsamość społeczna, Instytucje społeczne, Kontrola społeczna, Struktury społeczne, Problemy modernizacji w społeczeństwie polskim. Globalizacja

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SOC

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kształcenia ogólnego

Rok studiów/semestr: Rok III sem 5,

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia

Wykład 30 godz.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

30 godz – obecność na zajęciach

25 godz – przygotowanie do zaliczenia

22 godz – przygotowanie eseju

4 godz - konsultacje

razem 81 godz

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

1. Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: Liczba godzin 34, Punkty ECTS1,26

2. O charakterze praktycznym: Liczba godzin - 47, Punkty ECTS 1,74

Literatura:

Giddens A., Socjologia, WN PWN, Warszawa 2004.

Szacka B., Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1972.

Szlendak T., Socjologia rodziny, WN PWN, Warszawa 2012.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Wnuk- Lipiński E., Świat międzyepoki, Wydawnictwo Znak- Instytut Studiów Politycznych PAN, Kraków 2004.

Efekty uczenia się:

Z1_W05 Sudent/ka ma wiedzę na temat więzi społecznych występujących w ramach organizacji oraz rządzących nimi prawidłowości,

Z1_W06 ma podstawową wiedzę o człowieku jako twórcy i uczestniku

struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania

Z1_W08 ma wiedzę o normach i regułach organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, Praca pisemna. esej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Radłowska
Prowadzący grup: Karolina Radłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie Earl, Istota socjologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007

Giddens Anthony, Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008

Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 203

Sztompka Piotr, Socjologia.Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.