Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3SZLD Kod Erasmus / ISCED: 14.301 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać podstawowe elementy i metody zarządzania przedsiębiorstwami produktyjnymi i handlowymi. Wskazana jest wiedza na temat specyfiki działąlności w zakresie handlu hurtowego i detalicznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem dydaktycznym jest zapoznanie studentów z elementami zarządzania łańcuchem dostaw z uwzględnieniem kluczowych czynników i procesów łańcucha dostaw wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa. W szczegółowy sposób zaprezentowana będzie tematyka procesów łańcucha dostaw w sektorze spożywczym i w innych wybranych branżach. Istotą przedmiotu jest nauczenie studentów samodzielnego analizowania procesów w ramach łańcucha dostaw i wdrażania nowatorskich rozwiązań.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot specjalnościowy

Moduł M_5

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia pierwszego stopnia, II rok, 3 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład 15 godz., ćwiczenia 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i wykorzystaniem połączenia internetowego.

Forma wykładowa uwzględnia aktywność słuchaczy poprzez zadawanie pytań i udziału w moderowanych krótkich dyskusjach

tematycznych. Ćwiczenia polegają na omawianiu case studies oraz wykonywaniu zadań grupowych dotyczących wyznaczonych

projektów.

Formą zaliczenia przedmiotu jest zdany egzamin pisemny w formie opisowej. Formą zaliczenia ćwiczeń jest zaangażowanie i aktywność

podczas zajęć oraz zrealizowany i zaprezentowany projekt grupowy.

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach 15 godz.

- udział w ćwiczeniach 30 godz.

- udział w konsultacjach 2 godz.

- studia lliteraturowe 15 godz.

- przygotowanie się do ćwiczeń 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 47, punkty ECTS 2,56

- o charakterze praktycznym, liczba godzin: 30, punkty ECTS 1,2

Literatura:
Efekty uczenia się:

SZPH_W01 Ma wiedzę w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego i więziach łączących je z kontrahentami i partnerami -

Z1_WO5

SZPH_W02 Posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa handlowego, procesach zachodzących zmian w ich strukturach

oraz czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skalę i konsekwencje tych zmian - Z1_WO9

SZPH_U01 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy i rozstrzygania problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa

handlowego - Z1_U05

SZPH_U02 Potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w przedsiębiorstwie handlowym - Z1_U06

SZPH_K01 Potrafi współpracować w grupie przy realizacji projektów - Z1_K02

SZPH_K02 1Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę i umiejętności - Z1_K06

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność podczas wykładów

Egzamin pisemny w formie odpowiedzi na trzy wylosowane pytania.

50-60 pkt dst

61-70 pkt dst +

71-80 pkt db

81-90 pkt db +

91-100 pkt bdb

Możliwe są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach. Zaliczenie nadwyżkowych nieobecności odbywa się na

konsultacjach, student odpowiada na pytania dotyczące tematu zajęć, na których był nieobecny. Przy ponad 50% nieobecności na

zajęciach student nie jest dopuszczony do zaliczenia ćwiczeń.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kondej
Prowadzący grup: Andrzej Kondej
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.