Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektami UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS1-3ZUE Kod Erasmus / ISCED: 04.903 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami UE
Jednostka: Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami
Grupy: 3L stac.studia zarządzania I st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest omówienie procesu zarządzania projektami w pełnym cyklu życia projektu: tj. od rozpoczęcia projektu poprzez planowanie i wykonanie do kontroli i oceny projektu. Cześć zajęć zostanie poświęcona tematyce zarządzania projektami europejskimi oraz przybliżeniu informacji dotyczących nowoczesnych metod pomocnych w sprawnym i skutecznym zarządzaniu projektami.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dyscyplina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów /semestr: rok 3/ semestr 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): podstawy zarządzania

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, w tym z wykorzystaniem platformy Blackboard, możliwość zadawania pytań i dyskusji,

- ćwiczenia: angażujące studentów do pracy indywidualnej, grupowej, prezentacje multimedialne, zajęcia w e-learningu (testy, studia przypadku, zadania, itp).

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie wybranych aktywności na zajęciach, wejściówek, kolokwium oraz zadanych tematów do samodzielnego przygotowania i prezentacji, rozwiązanie testów, zadań w e-learningu.

- wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń. Egzamin możliwy w formie zdalnej na platformie Blackboard.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach - 30h

- Przygotowanie się do egzaminu - 30h

- Udział w ćwiczeniach 30h

- Przygotowanie do ćwiczeń - 15 h

Przygotowanie się do kolokwium, innych prac pisemnych - 20h.

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 60 h, 2,4 ECTS,

- o charakterze praktycznym- 30 h, 1,2 ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domiter, M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013

2. Podręcznik – Zarządzanie cyklem projektu, Komisja Europejska biuro współpracy EUROPAID, MGiP, Warszawa 2004

3. Trocki M.,(red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012

4. Trocki M.,(red.), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2015

5. https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Literatura uzupełniająca:

1. Trocki M.,(red.), Metodyki i standardy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2017

2. Redlarski K., Podstawy metodyki zarządzania projektami w ujęciu klasycznym, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2016.

Literatura anglojęzyczna:

1. A guide to the project management body of knowledge, PMBOK Guide, Newtown Square: Project Management Institute, cop. 2013

2. Samuel J. Mantel, Jr. [et al.]., Project Management in Practice, 4th ed., Hoboken, NJ: Wiley, 2011

Efekty uczenia się:

Student:

1. ma podstawową wiedzę odnośnie funkcjonowania, przekształcania i rozwoju organizacji gospodarczych w oparciu o metodę zarządzanie projektami (Z1_W03)

2. posiada elementarną wiedzę o rodzajach relacji zachodzących

między organizacjami w skali krajowej, międzynarodowej biorącymi udział w procesie zarządzania projektami UE (Z1_W04)

3. ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach (m.in.: prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania w zakresie zarządzania projektami, w tym UE (Z1_W08)

4. posiada wiedzę o zasadach funkcjonowania organizacji oraz

procesach zmian zachodzących w ich strukturach oraz

czynnikach determinujących przyczyny, przebieg, skale i

konsekwencje tych zmian w związku z realizacją projektów ((Z1_W09)

5. potrafi prawidłowo analizować i interpretować przyczyny i

przebieg procesów i zjawisk w zakresie zarządzania projektami, w tym projektami UE (Z1_U01)

6. posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi

normami i regułami prawnymi, moralnymi, zawodowymi, w

celu rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania projektami (Z1_U03)

7. potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska z zakresu zarządzania projektami (Z1_U06)

8. potrafi przygotować prace pisemne i prezentacje multimedialne

poświęcone konkretnemu zagadnieniu z zakresu zarządzania projektami (Z1_U07)

8. potrafi pracować w grupie realizując różne zadania związane z procesem i narzędziami zarządzania projektami ( (Z1_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

- ćwiczenia: zaliczenie na podstawie wybranych aktywności: czynny udział w dyskusjach i rozwiązywaniu zadań na zajęciach, wejściówki, kolokwium, zadanych tematów do samodzielnego przygotowania i prezentacji, e-learning. Zaliczenie końcowe na ocenę.

- wykład: egzamin końcowy pisemny, do którego dopuszczeni zostaną jedynie studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń.

Końcowe zaliczenie – system punktowy 51-60 % punktów możliwych do zdobycia=3.0; 61-70% = 3.5, 71-80% = 4.0, 81-90 % = 4.5, 91-100% = 5.0.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Busłowska, Tadeusz Truskolaski
Prowadzący grup: Anna Busłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.