Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka w zarządzaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-1EWZ Kod Erasmus / ISCED: 04.902 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka w zarządzaniu
Jednostka: Zakład Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólne kierunkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni rozumieć istotę konkurencji, instrumentów walki konkurencyjnej. Powinni rozumieć istotę zarządzania, a także znać sytuację na rynku pracy oraz rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na zajęciach przedstawione zostaną podstawowe problemy etyczne występujące w ramach zarządzania przedsiębiorstwem. Uwaga zwrócona zostanie na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej. W szczególny sposób pokazane zostaną problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu Moduł 1 - Przedmioty ogólne.

Dziedzina i dyscyplina nauki Dziedzina nauk ekonomicznych/Nauki o zarządzaniu

Rok studiów /semestr Rok 1 semestr 1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) Brak wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godzin: 15 godzin wykładu, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu,e-learning

- analiza studiów przypadków, zadania grupowe

- referaty/prezentacje studentów

Punkty ECTS 4

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji/referatu - 10

Studia literaturowe - 5 godz.

Konsultacje –3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 35 godz.

Udział w egzaminie –2 godz.

Łączny nakład pracy studenta:100 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 35 godz.- 1,4 ECTS

o charakterze praktycznym: 7 godz. - 0,28 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K..Kietliński, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.

2. W.Gasparski, Wykłady z etyki biznesu, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2007.

3. K. Blanchard, N. W. Peale, Etyka biznesu, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2010

Uzupełniająca:

1. B. Nogalski, Etyka zarządzania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001

2. Biznes, etyka, odpowiedzialność, pod red. W.Gasparski, A.Lewicka-Strzałecka, PWN, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

1EWZ_W01 Ma rozszerzoną wiedzę na temat roli etycznego postępowania przedsiębiorców w ramach działalności gospodarczej (Z2_W05)

2EWZ_W02 Ma wiedzę o normach etycznych regulujących działalność biznesową i o tworzonych na ich podstawie normach prawnych oraz o problemach związanych z przestrzeganiem tych norm (E2_ W07)

1EWZ_U01 potrafi zdiagnozować problemy etyczne w zarządzaniu oraz wykorzystywać reguły etyczne w rozwiązaniu tych problemów (Z2_U05)

1EWZ_K01 potrafi pracować w grupie (Z2_K02)

1EWZ_K02 potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu problemów etycznych w zarządzaniu (Z2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym. Zalicza uzyskanie 50% punktów możliwych do zdobycia. Aby przystąpić do egzaminu konieczne jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Na zaliczenie ćwiczeń niezbędne jest uzyskanie 50 % punktów możliwych do zdobycia.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.