Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2MOP Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody oceny projektów inwestycyjnych
Jednostka: Zakład Systemów Ekonomicznych
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

podstawowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Metody oceny projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot ilościowy

Moduł: M_2

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: nauki o zarządzaniu i jakości

Rok studiów/semestr: studia drugiego stopnia, rok II, semestr IV

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: wykład 15 godzin, ćwiczenia 15 godzin

Metody dydaktyczne:

• wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, angażujący słuchaczy do aktywności;

• ćwiczenia: angażujące studentów do pracy samodzielnej i w grupach oraz dyskusji na podejmowane tematy.

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta (rodzaj aktywności i liczba godzin):

• udział w wykładach w formie stacjonarnej i zdalnej (15 godz.)

• studiowanie literatury przedmiotu (19 godz.)

• przygotowanie do egzaminu końcowego (20 godz.)

• udział w ćwiczeniach (15 godz.)

• przygotowanie do ćwiczeń (10 godz.)

• przygotowanie do kolokwium (10 godz.)

• przygotowanie prac domowych-pisemnych (5 godz.)

• udział w konsultacjach (4 godz.)

• udział w egzaminie pisemnym (2 godz.)

Łączny nakład pracy studenta: 100 godz.

Wskaźniki ilościowe:

• nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela (Liczba godzin/Punkty ECTS): 36 godz. / 1,44 ECTS

• nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym (Liczba godzin/Punkty ECTS): 64 godz. / 2,56 ECTS

W cyklu 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 zajęcia (wykłady i ćwiczenia) oraz weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Literatura:

Podstawowa i uzupełniająca (wybrane pozycje - szczegóły zostaną przekazane bezpośrednio przez prowadzących ćwiczenia):

1. Ciborowski R.W., Gruszewska E., Meredyk K., Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2001.

2. Dziawgo D., Zawadzki A., Finanse przedsiębiorstwa. Istota – Narzędzia – Zarządzanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.

3. Gallagher T.J., Financial Management: Principles and Practice, Textbook Media Press, 2016.

4. Gąsiorkiewicz L., Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

5. Gos W., Rachunek przepływów pieniężnych w świetle krajowego standardu rachunkowości, Difin, Warszawa 2004.

6. Podgórska M., Klimkowska J., Matematyka finansowa, PWN, Warszawa 2006.

7. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007.

8. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych, PWN Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

2MOP_W01 posiada pogłębioną wiedzę na temat metod matematyki finansowej i narzędzi opisu oraz technik pozyskiwania, analizy i prezentacji danych dotyczących oceny efektywności inwestycji Z2_W06

2MOP_U01potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i

analizowania przyczyn zmian poziomu efektywności procesów inwestycyjnych w przedsiębiorstwieZ2_U02

2MOP_U02 potrafi prognozować i modelować dane i parametry wykorzystywane w rachunku efektywności inwestycji Z2_U04

2MOP_U03 wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu metod oceny projektów inwestycyjnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów Z2_U07

W cyklu 2019/2020 z uwagi na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19 weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Blackboard.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w formie pisemnej, zdalnej - test z pytaniami otwartymi i zamkniętymi, zadania do rozwiązania. Egzamin uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń na ocenę dst (3,0).

Sposób i zasady zaliczenia ćwiczeń – uzyskanie określonej przez prowadzącego liczby punktów. Na punktację końcową składają się:

• kolokwium (ok. 70% punktów w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• ocenianie ciągłe – indywidualna praca na zajęciach, zadanie grupowe, prace pisemne oraz dyskusja (ok. 30% w stosunku do maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów)

• prace pisemne punktowane w skali od 1-2 pkt.

• dopuszczalna 1 nieobecność na semestr, każdą kolejną należy zaliczyć na konsultacjach,

• brak zaliczenia ćwiczeń w przypadku opuszczenia przez studenta, bez usprawiedliwienia, połowy obowiązkowych zajęć.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.