Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo cywilne i handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PCH Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo cywilne i handlowe
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym założeniem wykładu jest przedstawienie studentom mechanizmu funkcjonowania prawa cywilnego i handlowego w gospodarce rynkowej. W szczególności chodzi o wyjaśnienie zasad działania podstawowych instytucji i konstrukcji prawnych, ich celu gospodarczego. Ważne miejsce zajmują formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności spółki handlowe, specyfika ich działania.

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu uprawa cywilnego i handlowego, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych w sferze prawa cywilnego i handlowego, takich jak oświadczenie woli, prawa rzeczowe, umowa jako podstawowe źródło zobowiązań tryby i sposoby zawierania umów. Ponadto ważne miejsce zajmują zasady wykonywania zobowiązań oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umów. Analizowane też są wybrane typy umów nazwanych i nienazwanych. Podkreślone jest miejsce umów w gospodarce rynkowej, gdzie umowy są instrumentem prawnym obrotu gospodarczego. Z obszaru prawa handlowego przedmiotem wykładu są formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, spółki handlowe, osobowe i kapitałowe oraz zasady ich działania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: 0300-ZS2-2PCH

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki ekonomiczne i ekonomia

Rok studiów/semestr: drugi stopień, semestr IV

Wymagania wstępne: elementarna znajomość podstaw i zasad działania prawa

Liczba godzin zajęć dydaktycznych, wykład: 15

Metody dydaktyczne: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej angażujący słuchaczy do dyskusji

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach- 15 godzin,

udział w konsultacjach: 5

przygotowanie się do wykładu -40

przygotowanie do egzaminu i udział w nim -40 godz.

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz.- 0,8 ECTS,

Pozostałe: 3,2 ECTS

Literatura:

1. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23.041964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.

2. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

3. T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, 2016 r.

3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2016.

4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

2. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. część ogólna, Warszawa 2012.

3. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2012;

4. W. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016,

5. M. Drela (red.),Zobowiązania, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016.

6. A. Ablewicz, Prawo handlowe i gospodarcze, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016;

7. A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

PCH_W01-zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności i własności przemysłowej i prawa autorskiego Z2_W10 (egzamin)

PCH_W02-zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości Z2_W11, (egzamin)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy, 60% prawidłowych odpowiedzi daje ocenę pozytywną. Oceny pozytywne są różnicowane w zależności od liczby prawidłowych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Czech
Prowadzący grup: Marta Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Tematyka wykładu obejmuje kluczowe zagadnienia zakresu uprawa cywilnego i handlowego, w szczególności dotyczy podstawowych konstrukcji prawnych w sferze prawa cywilnego i handlowego, takich jak oświadczenie woli, prawa rzeczowe, umowa jako podstawowe źródło zobowiązań tryby i sposoby zawierania umów. Ponadto ważne miejsce zajmują zasady wykonywania zobowiązań oraz odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania umów. Analizowane też są wybrane typy umów nazwanych i nienazwanych. Podkreślone jest miejsce umów w gospodarce rynkowej, gdzie umowy są instrumentem prawnym obrotu gospodarczego. Z obszaru prawa handlowego przedmiotem wykładu są formy prawne prowadzenia przedsiębiorstw, spółki handlowe, osobowe i kapitałowe oraz zasady ich działania.

Pełny opis:

Temat 1. Prawo prywatne i jego rola w gospodarce rynkowej

Temat 2. Własność i inne prawa rzeczowe. Własność przemysłowa

Temat 3. Zobowiązanie, konstrukcja prawna i funkcje

Temat 4. Skutki niewykonania zobowiązań

Temat 5. Podstawowe umowy przenoszące własność.

Temat 6. Wybrane umowy z zakresu świadczenia usług.

Temat 7. Wybrane umowy z zakresu świadczenia usług

Temat 8. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwo

Temat 9. Rodzaje przedsiębiorców

Temat 10. Spółki osobowe

Temat 11 Spółki kapitałowe.

Temat 12 Spółki kapitałowe, cd.

Temat 13. Odpowiedzialność cywilna w prawie spółek.

Literatura:

1. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 23.041964 r. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z póź. zm.

2. W. Czachórski, Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2014;

3. T. Mróz (red.), U. Drozdowska, P. Konik, M. Pannert, Zobowiązania, 2016 r.

3. T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2018.

4. K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Doliwa, Zobowiązania, Warszawa 2012;

2. A. Bierć, Zarys prawa prywatnego. część ogólna, Warszawa 2012.

3. A. Koch, J. Napierała, Umowy w obrocie gospodarczym, Warszawa 2012;

4. W. Katner (red.), Prawo gospodarcze i handlowe, Warszawa 2016,

5. M. Drela (red.),Zobowiązania, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016.

6. A. Ablewicz, Prawo handlowe i gospodarcze, pytania, kazusy, tablice, testy, Warszawa 2016;

7. A. K. Bieliński, M. Pannert, Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, Warszawa 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.