Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt i kryzys w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PKKO Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konflikt i kryzys w organizacji
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zarządzanie w organizacji dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych. Aby zarządzanie było skuteczne wymaga wiedzy o mechanizmach powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i kryzysowych. W związku z tym wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem stanowią wyzwanie dla studentów jako przyszłych menedżerów. Przedmiot pozwala poznać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji. Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania przyczyn sytuacji konfliktowych i kryzysowych w organizacji oraz umiejętności radzenia sobie z konfliktem i kryzysem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 4 - Przedmiot specjalnościowy

Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne

Dyscyplina nauki: zarządzanie

Rok studiów/semestr: 2 rok, 3 semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Podstawy psychologii

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin wykładu

Metody dydaktyczne: Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i elementami dyskusji. Projekt zespołowy w formie studium przypadku w zakresie wykorzystania wybranych i narzędzi zarządzania sytuacją konfliktową i kryzysową.

ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Udział w wykładach: 30 h

- Przygotowanie się do egzaminu- 10 h

- Przygotowanie projektu - 10 h

Wskaźniki ilościowe - Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 h, 1,2 ECTS,

- o charakterze praktycznym: 10 h, 0,4 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Deutsch M, Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,

Gigol T., Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Difin, Warszawa 2015.

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

Roszkowska E., Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011,

Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001,

Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001

Wachowiak P., Konflikty w organizacji, [w:] Romanowska M., [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001

Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

Buhler P., Zarządzanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002,

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa 1993,

Edelman R.J., Konflikty w pracy, GWP Gdańsk 2003

Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1998,

Zelek A., Strategie biznesu. Od klasyki do postmodernizmu w zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniej Szkoły Biznesu, Szczecin 2008.

Zimbardo P., Gerrig R., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Student:

S2A_W04 Ma wiedzę na temat czynników zakłócających więzi społeczne w organizacjach, będących źródłami kryzysów i konfliktów - Z2_W04

S2A_W05 Ma wiedzę na temat zachowań człowieka w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych- Z2_W05

S2A_W07 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze w zakresie sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_W07

S2A_U01 Potrafi wyjaśniać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_U01

S2A_U05 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśnienia mechanizmu powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_U05

S2A_U07 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_U07

S2A_K02 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_K02

S2A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi - Z2_K04

Metody i kryteria oceniania:

30% oceny to wyniki testów z każdego wykładu prowadzonego w formie zdalnej (platforma Blackboard)

70% oceny to wynik egzaminu prowadzonego w formie zdalnej (platforma Blackboard).

Egzamin to 10 pytań zamkniętych, po jednym pytaniu z każdego wykładu. Pytanie nie obejmują materiałów dodatkowych. Czas egzaminu 20 min.

Ocena końcowa wg następujących przedziałów:

51% - 3.0, 61% - 3,5, 71% - 4.0, 81% - 4.5, 91% - 5.0.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.