Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedsiębiorczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PRZ Kod Erasmus / ISCED: 04.902 / (0419) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorczość
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.kierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólne kierunkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie uwarunkowań działań przedsiębiorczych i sposobów ich wspomagania oraz przedstawienie procesu podejmowania działalności gospodarczej. W ramach realizowanego kursu zostaną przedstawione różne formy przedsiębiorczości, źródła finansowania przedsiębiorstw, możliwości i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, a także inne aspekty funkcjonowania firm.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł 3. Przedmioty kierunkowe

Dziedzina: nauki ekonomiczne

Dyscyplina: zarządzanie

Rok studiów /semestr: Rok 1/ semestr letni

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

• Wykład- 15 godz.

• Ćwiczenia -15 godz.

Metody dydaktyczne:

• Wykład- z wykorzystaniem prezentacji Power Point, angażujący słuchaczy do zadawania pytań w trakcie wykładu

• Ćwiczenia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, przede wszystkim analizy wybranych przedsiębiorstw (case study). Ćwiczenia mają także zachęcić studentów do udziału w dyskusji, zadawania pytań oraz rozwiązywania problemów.

• Konsultacje- indywidualne na dyżurach Pracowników prowadzących wykład i ćwiczenia.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 15

Udział w ćwiczeniach - 15

Przygotowanie do ćwiczeń - 35

Przygotowanie do egzaminu - 45

Udział w konsultacjach - 13

Egzamin - 2

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45h - 1,8 ECTS

-o charakterze praktycznym - 30h - 1,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Cieślik, Przedsiębiorczość, polityka, rozwój, Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2014

J. Cieślik, Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006

A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE Warszawa 2011

A. Kurczewska, Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013

J. Lichtarski: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007

Moczydłowska, J. Pacewicz: Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Oświatowe „FOSZE”, Rzeszów 2007

Literatura uzupełniająca:

T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2002

E. Latoszek; Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2008

Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości (pod red. Marty Juchnowicz). Wyd. Poltex, Warszawa 2004.

T. Kaczmarek: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Difin, Warszawa 2006

Doing Business 2018. Reforming to Create Jobs. http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Annual-Reports/English/DB2018-Full-Report.pdf

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1PRZ_W01 Student posiada pogłębioną wiedzę o wybranych relacjach zachodzących między organizacjami w skali krajowej i międzynarodowej oraz międzykulturowej w zakresie kształtowania się procesów przedsiębiorczych Z2_W03

1PRZ_W02 Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości Z2_W11

UMIEJĘTNOŚCI

1PRZ_U01 Student potrafi wykorzystać w praktyce i w pracach badawczych zdobytą wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz poddać krytycznej analizie przydatność i skuteczność stosowanej w praktyce wiedzy Z2_U06

1PRZ_U02 Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem i dziedzin komplementarnych do proponowania rozwiązań i samodzielnego rozstrzygania konkretnych problemów Z2_U07

1PRZ_U03 Student potrafi analizować zjawiska społeczne oraz potrafi zastosować metody badawcze z zakresu dyscypliny nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem do pogłębionej teoretycznie oceny zjawisk społecznych Z2_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1PPR_K01 Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób w zakresie zagadnień poświęconych przedsiębiorczości Z2_K01

1PPR_K02 Student wykazuje postawę kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości w zakresie podejmowanych problemów z zakresu przedsiębiorczości i analizy studiów przypadków przedsiębiorstw Z2_K07

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

• Wykład - egzamin ustny, do egzaminu będą dopuszczone osoby, które zaliczą ćwiczenia

• Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę na postawie prac projektowych

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.