Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PSM3 Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 3
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 12.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł: seminaria

Dziedzina i dyscyplina nauki: Dziedzina - nauki ekonomiczne;

Dyscyplina - nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Rok II/sem 4

Wymagania wstępne: zaliczenie seminarium z poprzedniego semestru - Seminarium cz.2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i

analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Punkty ECTS: 13

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30 godzin

Przygotowanie się do zajęć 30 godzin

Studiowanie literatury 84 godzin

Udział w konsultacjach 4 godziny

Pisanie pracy/gromadzenie i analiza materiałów w ramach prowadzonych badań w jednostce 177 godzin

Łączny nakład pracy studenta 325 godzin

Wskaźniki ilościowe:

nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 34 - liczba godzin; 1,36 - pkt ECTS

- o charakterze praktycznym: 291 - liczba godzin; 11,64 - pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa

2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

2PSM3_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską (Z2_W01)

2PSM3_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w

celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_W06; Z2_W07)

2PSM3_W03 Zna i rozumie zasady etyki w pracy naukowo-badawczej (Z2_W10)

Umiejętności:

2PSM3U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie

metody i narzędzia (Z2_U02, Z2_U08, Z2_U09)

2PSM3_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej (Z2_U01, Z2_U03, Z2_U05,

Z2_U06, Z2_U07)

Kompetencje:

2PSM3_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiązywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą

magisterską (Z2_K03, Z2_K06)

2PSM3_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę (Z2_K01, Z2_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz 3:

złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora całej pracy magisterskiej w systemie APD.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ
Prowadzący grup: Urszula Gołaszewska-Kaczan, Anna Grześ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.