Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Trening asertywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2PTAS Kod Erasmus / ISCED: 14.302 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Trening asertywności
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
specjalnościowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Poznanie osobistych typów zachowań wobec innych: asertywnych i nieasertywnych (uległych, manipulujących i agresywnych) i uświadomienie źródeł skłonności do określonych zachowań. Celem treningu jest nabycie praktycznych umiejętności podejmowania kontaktów społecznych pozwalających wyrażać siebie w sposób stanowczy, łagodny, pozbawiony lęku.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, II stopień

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk ekonomicznych, dyscyplina ekonomia

Rok studiów drugi; semestr czwarty

Liczba godzin dydaktycznych: 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: udział studentów w testach badających wybrane aspekty ich sfery psychicznej, metody aktywizujące, nagrywanie przy użyciu kamery i omawianie zarejestrowanych zachowań uczestników ćwiczeń

Bilans nakładu pracy studenta: 4 pkt ECTS (100 godz.)

- udział w ćwiczeniach - 1,2 pkt (30 godz.)

- udział w konsultacjach - 0,2 pkt (5 godz.)

- praca własna studenta (m.in. opracowanie literatury) - 1,4 pkt (35 godz.)

- przygotowanie się do zaliczenia - 1,2 pkt (30 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Alberti R., Emmons M. (2007). Asertywność. Sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych. Gdańsk: GWP.

Król-Fijewska M., Fijewski P. (2000). Asertywność menedżera. Warszawa: PWE.

Król-Fijewska M. (2013). Stanowczo, łagodnie, bez lęku. Warszawa: WAB.

Król-Fijewska M. (2014). Pułapki asertywności. W: Sztuka relacji międzyludzkich. Miłość, małżeństwo, rodzina. Red. J. Augustyn. Kraków: WAM, 81-85.

Townend A. (1996). Jak doskonalić asertywność. Praktyczny podręcznik asertywności dla menedżerów. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca:

Hare B. (1997). Bądź asertywny. Skuteczne sposoby komunikacji. Łódź: RAVI.

Hartley M. (2007). Asertywność – sztuka umiejętnej stanowczości. Łódź: Wydawnictwo JK.

Lindenfield G. (1995). Asertywność czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym. Łódź: RAVI.

Wills-Brandon C. (1994). Jak mówić nie i budować udane związki. Gdańsk: ATEXT.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy i aktywnym uczestniku struktur społecznych i zasad ich funkcjonowania.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska społeczne i relacje między nimi w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego ze względu na dynamikę procesów rynkowych i społecznych zachodzących w świecie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia:

- kolokwium ustne z treści poruszanych na ćwiczeniach oraz samodzielnie opracowanej literatury. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna odpowiedź na dwa z trzech zadanych pytań.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.