Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Handel zagraniczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2XHZA Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Handel zagraniczny
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest omówienie najważniejszych zagadnień związanych z handlem zagranicznym, tj.: zależności między handlem międzynarodowym i handlem zagranicznym, roli handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju; narzędzi polityki handlowej krajów, znaczenia handlu zagranicznego w procesie przywracania równowagi bilansu płatniczego, wpływu międzynarodowej integracji gospodarczej na rozwój handlu zagranicznego.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy

Moduł: M_4

Dziedzina: nauki ekonomiczne, dyscyplina: ekonomia

Rok studiów/ semestr: Studia drugiego stopnia, rok II, semestr IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 30 godz.

Metody dydaktyczne: Wykład prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do dyskusji w trakcie

wykładu

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny w formie testu

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach: 30 godz.

przygotowanie do wykładu: 16 godz.

egzamin: 2 godz.

przygotowanie do egzaminu: 50 godz.

udział w konsultacjach: 2 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godz. 34 punkty ECTS 1,36

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. "Handel zagraniczny: organizacja i technika", red. nauk. J. Rymarczyk, PWE, 2017

2. Stępień B., „Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków”, PWE, Warszawa 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Budnikowski A., „Ekonomia międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2017

2. „Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej”, pod red. R. Orłowskiej i K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012

3. Misala J., „Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa”, Warszawa 2005

4. Grabowiecki J., „Wymiana handlowa województwa podlaskiego po akcesji do Unii Europejskie”j, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok 2012

Efekty uczenia się:

2XHZA_W01 Student ma rozszerzoną wiedzę na temat uczestnictwa i znaczenia systemów gospodarczych w międzynarodowej wymianie handlowej (Z2_W02)

2XHZA_W02 Student pogłębił wiedzę na temat relacji między uczestnikami handlu zagranicznego (Z2_W03)

2XHZA_W03 Student ma wiedzę na temat wpływu handlu zagranicznego na podmioty gospodarki narodowej (Z2_W08)

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Wykład: prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, angażowanie studentów do zadawania pytań i dyskusji w trakcie

wykładu.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin końcowy pisemny w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piekutowska
Prowadzący grup: Agnieszka Piekutowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.