Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0300-ZS2-2XSM2 Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz. 2
Jednostka: Wydział Ekonomii i Zarządzania
Grupy: 2L stac.studia zarządzania II st. - przedm.specjalnościowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Seminarium magisterskie cz. 1 0300-ZS2-1XSM1

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest:

-wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

-udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest:

-wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

-udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Moduł seminaria M_6

Dziedzina nauki: Nauki ekonomiczne, dyscyplina: nauki o zarządzaniu

Rok studiów/semestr: Studia drugiego stopnia, II rok, III semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie seminarium z poprzedniego semestr - seminarium cz. 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz.

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce

Formy zaliczenia przedmiotu: złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego rozdziału pracy magisterskiej.

Punkty ECTS 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Zajęcia dydaktyczne 30h

Przygotowanie się do zajęć 5h

studiowanie literatury 16 h

Udział w konsultacjach 4h

Pisanie pracy/ analiza i gromadzenie materiałów w ramach prowadzonych badań 20h

Wskaźniki ilościowe

Nakłąd pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: liczba godzin: 34, punkty ECTS 1,36

- o charakterze praktycznym: liczba godzin: 22, punkty ECTS 0,88

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa 2012.

2. K. Meredyk, Przedmiot i metoda badań ekonomicznych, Wyd. UwB, Białystok 2003

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa 2011.

4. K. Wojcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa 2007.

2. M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską? Poradnik dla studentów. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

3. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009

Efekty uczenia się:

2XSM2_W01 Posiada pogłębioną wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę magisterską Z2_W01

2XSM2_W02 W sposób pogłębiony zna metody i narzędzia niezbędne do gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych w celu weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej Z2_W06; Z2_W07

2XSM2_W03 Zna i rozumie zasady etyki, z której przygotowuje pracę Z2_W10

2XSM2_U01 Potrafi pozyskiwać i weryfikować materiały źródłowe do przygotowania pracy magisterskiej oraz zastosować odpowiednie metody i narzędzia Z2_U02, , Z2_U08, Z2_U09

2XSM2_U02 Potrafi dokonać w sposób poprawny weryfikacji postawionej w pracy hipotezy badawczej Z2_U01, Z2_U03, Z2_U05, Z2_U06, Z2_U07

2XSM2_K01 Jest zdolny do samodzielnego działania i rozwiazywania problemów badawczych związanych z realizowana pracą magisterską Z2_K03, Z2_K06

2XSM2_K02 Student potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić wiedzę z tematyki, z której przygotowuje pracę Z2_K01, Z2_K06

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: zajęcia w formie konwersatorium, prezentacje, dyskusja nad określonymi problemami. Udział w gromadzeniu i analizie materiałów w ramach badań prowadzonych w jednostce.

Ogólna forma zaliczenia seminarium cz. 2:

Złożenie przez studenta i zaakceptowanie przez promotora pierwszego i drugiego rozdziału pracy magisterskiej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.