Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1FIL Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma wprowadzić słuchaczy w problematykę różnorodnych metod myślenia, stosowanych w ramach interpretacji świata, zarówno wobec zagadnień ogólnych, jak i szczegółowych, przyrodniczych i społecznych. Ma ukazywać powiązania między przyjmowanymi założeniami a konkluzjami sposobów rozumienia problemów. Zmierza do wykształcenia umiejętności myślenia analitycznego. Cel ten realizowany jest na tle historycznych dokonań myśli filozoficznej. Komplementarnym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej filozoficznej spuścizny kultury zachodniej, ukazanie powiązań filozofii z innymi dziedzinami kultury: nauki, religii, polityki. Jednym z efektów ma być umiejętności kojarzenia historycznego autorów doktryn filozoficznych, a także zdolność formułowania syntez dotyczących charakteru faz i cyklów kulturowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie podstawowych systemów, terminów i zagadnień filozoficznych w ich rozwoju historycznym na przykładzie konkretnych filozofów i ich dzieł. Wybrane dzieła lub fragmenty dzieł pozwolą zilustrować kluczową problematykę filozoficzną, a także wprowadzić studentów w tajniki pracy z tekstem źródłowym. Student zakończywszy kurs powinien mieć rozeznanie w głównych systemach filozoficznych, znać ich przedstawicieli oraz kategorie opisujące te systemy. Zasadniczym celem zajęć jest także ukazanie studentom istotnej roli myślenia filozoficznego w kształtowaniu się cywilizacji europejskiej zarówno w jej aspekcie teoretyczno-naukowym, jak i na płaszczyźnie kulturowo-społecznej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki.

Forma studiów: stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Moduł 15.

Dziedzina i dyscyplina nauki: humanistyka, filozofia.

Rok studiów/semestr: I r. I-go stopnia, sem. I.

Wymagania wstępne: brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz., konwersatorium.

Metody dydaktyczne:

- zajęcia polegające na analizie tekstów filozoficznych połączone z wykładem informacyjnym wprowadzającym do podejmowanych zagadnień.

Punkty ECTS: 3 pkt ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 15x 2h + 30h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 30h + 1h

Razem: 91h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30h + 1h = 31h (1 pkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 15h + 30h + 30h = 75h (2,5 pkt. ECTS)

Literatura:

- Anzelm z Canterbury, Proslogion;

- Arystoteles, Metafizyka (frag. 1028a-1039b, z ks. Z);

- św. Augustyn, Wyznania;

- M. De Montaigne, Próby (ks. I, rozdz. XX);

- R. Descartes, Rozprawa o metodzie;

- I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności.

- J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego (ks. II, rozdz. 1);

- Marek Aureliusz, Rozmyślania;

- B. Pascal, Myśli;

- Platon, Obrona Sokratesa;

- Platon, Uczta

- św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (frag. I, 2 oraz frag. I, 75-76);

- Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii.

(Wybrane teksty mają wiele wydań.)

Efekty uczenia się:

a/ Na poziomie wiedzy:

- student umie wymienić i zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu filozofii (K_ W02; H1A_W02, H1A_W03),

- student rozróżnia typy i kierunki refleksji filozoficznej (K_W04; H1A_W04),

- student zapamiętuje głównych myślicieli i kluczowe systemy filozoficzne (K_W07; H1A_W05),

- student potrafi klasyfikować filozofów według kryterium czasu oraz kierunków badań (K_W09; H1A_W07);

b/ na poziomie umiejętności:

- student potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej (K_U05;H1A_U02,

H1A_U05),

- student dostrzega różnorodność kierunków myślenia filozoficznego (K_U05;H1A_U02,

H1A_U05),

- student odnajduje filozoficzne linie rozwojowe, ilustrując je przykładami (K_U05;H1A_U02, H1A_U05);

c/ na poziomie kompetencji:

- student potrafi analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć (K_K01; H1A_K01),

- student akceptuje tolerancję wobec różnych sposobów rozumienia świata (K_K07; H1A_K05),

- student umie krytycznie ocenić siebie i innych w kontekście pluralizmu światopoglądowego i intelektualnego (K_K10. H1A_K02, H1A_K03; H1A_K04; H1A_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularne uczęszczanie na zajęcia (dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności) oraz wykazanie się znajomością problematyki omawianej na ćwiczeniach w postaci testu pisemnego.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena podsumowująca).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.