Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania języków obcych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1NJO Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania języków obcych I
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posługują się językiem angielskim na poziomie C1.Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi nauczania języków obcych, a w szczególności przedstawienie rozwoju koncepcji kształcenia językowego, a także wskazanie uwarunkowań mających wpływ na efektywność przyswajania języka obcego. Kurs ma również na celu kształcenie umiejętności krytycznego myślenia i kompetencji dydaktycznej przez:

• zapewnienie studentom ćwiczeń o charakterze refleksyjnym przy jednoczesnym odnoszeniu się do ich doświadczeń nabytych w procesie dotychczasowej nauki języka obcego oraz w nawiązaniu do zaleceń współczesnej metodyki nauczania języków obcych;

• zapewnienie zajęć warsztatowych i zadań praktycznych typu 'mikronauczanie' w celu umożliwienia studentom zintegrowania wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznego jej zastosowania na lekcji języka obcego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: Filologia: Język angielski stosowany z językiem niemieckim. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_9)

Rok studiów /semestr: I rok, semestr II

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 15h wykład, 15h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, konwersatorium, warsztaty, dyskusje, zadania dydaktyczne typu ‘mikro-nauczanie’, praca projektowa

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

• Udział w wykładzie i ćwiczeniach: (15h =15h) 30h

• Przygotowanie do ćwiczeń: 7 h

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5h

• Realizacja zadań projektowych: 10h

• Przygotowanie do sprawdzianu i obecności na nim: (6+2) 8h

• Razem: 60h (odpowiada 2 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15+15+5+2=37h (odpowiada 1,5 pkt. ECTS)

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15+10=25h (odpowiada 3 pkt. ECTS)

Literatura:

Gardner, H. 2006. Multiple intelligences: the theory in practice. New York: BasicBooks.

Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. Third edition. Longman

Komorowska, H. 2004. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Larsen-Freeman D. i Anderson M. 2011. Techniques & Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Lightbown, P.M. i Spada, N. How languages are learned. 3rd edition. Oxford: OUP

Richards J. C i Rogers T.S. 2001. Approaches and methods in language teaching. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press.

Stevick, E. W. 1996. Humanism in language teaching. Oxfrod: Oxford University Press.

Tudor, I. 2001. The dynamics of the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Ur, P. A course in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

(K_W01, K_W02, K_W06).

( K_W02, K_W06, K_W07)

(K_W09, K_W11, K_W12)

Umiejętności:

K_U11, K_U12).

(K_U01, K_U02, K_U05).

(K_U01, K_U02).

(K_U05, K_U12, K_U13.

Kompetencje:

K_K02, K_K04).

(K_K05, K_K06).

(K_K0, K_K06).

(K_K05, K_K10).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po II semestrze

Metody ewaluacji obejmują samoocenę i ocenę koleżeńska, sprawdzian pisemny oraz pracę projektową.

Warunkiem zaliczenia wykładu jest:

• zaliczenie kolokwium (próg zaliczenia wynosi 60%)

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

• obecność i aktywny udział w zajęciach

• wykonanie 3 zadań dydaktycznych (prezentacja pomocy dydaktycznych, mikronauczanie historyjki językowej i stworzenie zestawu autorskich ćwiczeń językowych)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.