Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2AMS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wiedza o USA
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Ma pogłębioną wiedzę na temat interpretacji tekstów oraz wypowiedzi ustnych w języku angielskim w zakresie badań kulturowych integrujących takie dziedziny jak socjologia, politologia, historia i inne.

K_W01 Ocena formatywna: Bieżąca ocena jakości wystąpień, prezentacji, argumentów.

Ocena sumatywna: kolokwium semestralne.

2. Ma ugruntowaną, przekrojową wiedzę o instytucjach kultury i wydarzeniach współczesnego życia kulturalnego Stanów Zjednoczonych jak również podstaw ich systemu politycznego.

K_W02 Ocena formatywna: Bieżąca ocena jakości wystąpień, prezentacji, argumentów.

Ocena sumatywna: kolokwium semestralne.

3. Potrafi dokonać selekcji oraz krytycznej ewaluacji wybranej przez siebie monografii naukowej z zakresu wiedzy o USA a następnie, wykorzystując poglądy innych autorów oraz własnych, formułować na tej podstawie wnioski argumentując je logicznie i merytorycznie w wypowiedzi ustnej w formie prezentacji.. K_U03 Ocena formatywna: ocena wystąpienia ustnego wg. Podanych kryteriów. Częścią oceny jest aspekt pozawerbalny: body language, ubiór, jakość i modulacja głosu, gesty, postawa, ruch, kontakt wzrokowy.

4. Przejawia intelektualną ciekawość wobec obcej kultury i poznawanych jej aspektów, demonstruje postawę otwartości i tolerancji wobec Innego. Śledzi aktualne wydarzenia kulturalne. K_K02 Bieżąca analiza partycypacji w zajęciach, feedback ze strony współuczestników debaty, członków grupy. Analiza postawy otwartości i tolerancji w zadanym eseju.

Skrócony opis:

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu kuluroznawstwa oraz umiejętności analizy i interpretacji produktów kultury. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje kulturoznawcze.

Pełny opis:

Kurs ten został zaprojektowany tak, aby dać studentom możliwość rozwijania podstawowe umiejętności analizy i interpretacji produktow kultury (filmu, muzyki, journalism). Uczęszczający na zajęcia mają opanować podstawową terminologię używaną do opisu utworów literackich i tekstow kultury, a równocześnie mają ćwiczyć sprawność analizy i interpretacji. Materiałem do ćwiczeń są teksty kultury amerykańskiej: od XVIII-ego wieku do czasów współczesnych. Oprócz doskonalenia umiejętności lektury, kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju kultury amerykańskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów, oraz głównych nurtów i zjawisk kultury, itd.

Literatura:

1. Highbrow, Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy In America, by Lawrence Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press 1988

2. A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. Michael Payne, Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

3. Concise Oxford Companion to American Literature, Oxford: Oxford University Press, 1988

4. The American Tradition in Literature, Volumes 1 and 2, ed S. Bradley et al, New York: Random House, 1981.

5. The College Anthology of American Literature, ed. by Zygmunt Mazur, Kraków: Universitas 1998.

A People and a Nation. Vol. 1 & 2. Ed. By M.B. Norton et al, Boston: Houghton Mifflin Co. 1986

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia: Należy wskazać kierunkowe efekty kształcenia zakładane do realizacji w ramach danego przedmiotu.

Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka z tematyki objętej kursem

K_W02

K_W04

K_W13

Student potrafi posługiwać się samodzielnie i płynnie językiem angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego (ESOKJ), używając różnorodnych struktur leksykalnych zróżnicowanych gramatycznie i poprawnych pod

względem fonetycznym

Learning outcomes: you should specify learning outcomes expected to be achieved during the course.

The student has developed solid vocabulary and grammar basis for topics covered throughout the course:

K_W02

K_W04

K_W13

The student can generate fluent and accurate utterances in English at C1 CEFR level.

K_U08

K_U09

The student can work systematically and efficiently towards developing his/her knowledge and language skills.

K_K01

K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze amerykańskiej (pytania zamknięte oraz otwarte).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kirk Palmer
Prowadzący grup: Kirk Palmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu kuluroznawstwa oraz umiejętności analizy i interpretacji produktów kultury. Nabywają tym samym i rozwijają kompetencje kulturoznawcze.

Pełny opis:

Kurs ten został zaprojektowany tak, aby dać studentom możliwość rozwijania podstawowe umiejętności analizy i interpretacji produktow kultury (filmu, muzyki, poezji i prozy). Uczęszczający na zajęcia mają opanować podstawową terminologię używaną do opisu utworów literackich i tekstow kultury, a równocześnie mają ćwiczyć sprawność analizy i interpretacji. Materiałem do ćwiczeń są teksty kultury amerykańskiej: od XVIII-ego wieku do czasów współczesnych. Oprócz doskonalenia umiejętności lektury, kurs umożliwia studentom zorientowanie się w rozwoju kultury amerykańskiej w perspektywie historycznej i dostarcza podstawowej wiedzy dotyczącej chronologii, faktów, oraz głównych nurtów i zjawisk kultury, itd.

Literatura:

1. Highbrow, Lowbrow: The Emergence of Cultural Hierarchy In America, by Lawrence Levine, Cambridge, MA: Harvard University Press 1988

2. A Dictionary of Cultural and Critical Theory, ed. Michael Payne, Oxford: Blackwell Publishing, 1996.

3. Concise Oxford Companion to American Literature, Oxford: Oxford University Press, 1988

4. The American Tradition in Literature, Volumes 1 and 2, ed S. Bradley et al, New York: Random House, 1981.

5. The College Anthology of American Literature, ed. by Zygmunt Mazur, Kraków: Universitas 1998.

A People and a Nation. Vol. 1 & 2. Ed. By M.B. Norton et al, Boston: Houghton Mifflin Co. 1986

Uwagi:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym lekturę tekstów kultury w oryginale.

1. Dopuszczenie do egzaminu na podstawie uzyskanego zaliczenia.

2. Egzamin pisemny: test wiedzy z zakresu wiedzy o kulturze amerykańskiej (pytania otwarte).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.