Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura krajów niemieckojęzycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2CLH Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura krajów niemieckojęzycznych
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przekazanie wiedzy o reprezentatywnych kierunkach i dziełach literatury niemieckojęzycznej oraz rozwinięcie umiejętności analizy tekstu na przykładzie wybranych utworów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne, pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_7)

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literaturoznawstwo

II rok; semestr czwarty

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotów z bloku PNJN

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godzin wykłady/ konwersatorium

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach 30h

Praca własna 30h

Razem: 60 h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 30h (odpowiada 1 pkt ETCS)

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do literatury współczesnej: Nobliści niemieckojęzyczni.

Literatura 1933-1945. Literatura emigracyjna, emigracji wewnętrznej i narodowosocjalistyczna. Godzina "zero".

2. Literatura "zgliszcz" w NRD: m. in.: A. Seghers, W. Biermann, Ch. Wolf.

3. Literatura powojenna w RFN: K. Jaspers, P. Celan; Grupa 47: cele, działalność: m.in. H. Richter, G. Eich.

4. Grupa 47, twórczość i recepcja, m.in. A. Morriën, M. Walser, G. Grass.

5. Polityka, społeczeństwo i literatura na tle wydarzeń z 1968: m.in. H. Böll, P. Weiss, M. Enzensberger.

6. Lata 70-te i "Nowa podmiotowość": m.in. S. Kirsch, Ch. Wolf, W. Koeppen.

7. Literatura od 1989 roku / przełomu wieków: kierunki rozwoju, tematy, narracja: m.in.: J. Zeh, J. Franck.

8. Powieść dla młodzieży: C. Funke. K. Gier, E. Völler, i in.

9. „Poezja konkretna": m.in.: Ch. Morgenstern, E. Jandl, F. Mayröcker.

10. Wątki biograficzne: H. Müller, Th. Brussig, P. Härtling.

11. Migrantenliteratur: R. Schami, I.Trojanow, T. Mora.

12. Austria i pisarze, m.in.: P. Handke, I. Bachmann, I. Aichinger.

13. Literatura szwajcarska na tle sytuacji społecznej: m.in.: F. Dürrenmatt, M. Frisch, P. Bichsel.

14. Utta Danella jako wybitna autorka popularnej literatury kobiecej.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czarnecka, Mirosława, Historia literatury niemieckiej. Zarys. Wrocław 2011.

Literatura dodatkowa:

Kluge, Rolf-Dieter / Świderska, Małgorzata, Zarys historii literatury i kultury niemieckiej. Łódź 2011.

Pisarze niemieckojęzyczni XX wieku. Leksykon encyklopedyczny, pod red. Marka Zybury, Warszawa-Wrocław 1996.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

K_W03, K_W05, K_W07, K_W09

Umiejętności

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

K_U01 K_U07, K _U05, K_U06

Kompetencje społeczne

Student, który zaliczył ten przedmiot, potrafi:

K_K01, K_K07, K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Regularny udział w wykładzie, aktywne uczestnictwo (udzielanie odpowiedzi na stawiane pytanie/ samodzielne formułowanie pytań), Zaliczenie w formie rozmowy: 1. Interpretacja porównawcza dwóch samodzielnie wybranych powieści 2. Odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczące współczesnej literatury niemieckojęzycznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Techmańska
Prowadzący grup: Małgorzata Techmańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.