Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJN - umiejętności łączone 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-2JNU Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJN - umiejętności łączone 2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk.z językiem niemieckim - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJN - umiejętności łączone 2 0400-AG1-2JNU

Założenia (lista przedmiotów):

PNJN - umiejętności łączone 2 0400-AG1-2JNU

Założenia (opisowo):

Program przedmiotu zakłada aktywne formy pracy podczas zajęć. Integralną częścią programu są treści interkulturowe, wynikające ze specyfiki obyczajowości oraz aktualnych trendów w życiu codziennym, prywatnym i zawodowym osób zamieszkujących kraje niemieckojęzyczne.Praktyczna nauka języka niemieckiego ma na celu wykształcenie zintegrowanych umiejętności mówienia, pisania i czytania, a także rozumienia ze słuchu.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te są realizowane poprzez kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności formułowania tekstów pisanych, wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki oraz ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu.

Pełny opis:

Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego

Jednostka: Instytut Neofilologii

Kierunek: filologia angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1JNHU

Przedmiot obowiązkowy

II rok/ I i II semestr

Wymagania wstępne , poziom A 1/ A 1+

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 90 godz./ 60 h w sem zimowym, 30 h w sem letnim

5 pkt ECTS/ 3 w sem zim, 2 w sem let

Ogólny nakład pracy studenta: 180 godz. w tym: udział w ćwiczeniach 90 godz., przygotowanie się do zajęć: 90 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 180 godz. = 5 pkt ECTS

Literatura:

" Menschen ", A 2, wydawnictwo HUEBER

" studio d ", A 2, wyd. Cornelsen

" DaF kompakt" , A 2, wyd. Klett

pons online, słownik internetowy

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

1. swobodnie mówić w języku niemieckim w zakresie tematyki poznanej na zajęciach (poczta, kulinaria, zakupy, zakład usługowy, muzeum, kino, teatr) z wykorzystaniem zasad fonetycznych, gramatycznych oraz stylistycznych języka niemieckiego. K_U14, K_U12

2. wypowiedzieć się pisemnie w języku niemieckim z wykorzystaniem poznanych zasad ortograficznych, gramatycznych (deklinacja, koniugacja), stylistycznych języka niemieckiego oraz poznanego na zajęciach słownictwa.

K_U14

3. posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku niemieckim (terminologia gramatyczna), co umożliwia mu pogłębianie

znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, a także efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych, np. słowników.

K_W02, K_U07

4. wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematyki zajęć z wykorzystaniem innych źródeł i sposobów (prasa, Internet, literatura fachowa). K_U05, K_U01

5. aktywnie współuczestniczyć w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role.

K_K02, K_K01

6. postrzegać język niemiecki kompleksowo ze świadomością jego złożoności i zmienności znaczeń. K_W13

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po semestrze zimowym i letnim. Podstawa zaliczenia są oceny śródsemestralne z wypowiedzi ustnych i prac pisemnych, testów kontrolnych oraz prezentacji projektów i prac terminowych.

Egzamin w sesji letniej, po czwartym semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Dorota Żmudzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJN - umiejętności łączone 2 0400-AG1-2JNU

Założenia (lista przedmiotów):

PNJN - umiejętności łączone 2 0400-AG1-2JNU

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest rozwijanie wszystkich sprawności językowych: czytania, pisania, mówienia, rozumienia ze słuchu.

Cele te są realizowane poprzez kształtowanie prawidłowej wymowy i intonacji, rozwijanie poprawnych nawyków gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych, kształtowanie umiejętności formułowania tekstów pisanych, wprowadzanie, utrwalanie i rozszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych w zakresie poznawanej leksyki oraz ćwiczenia w rozumieniu tekstów ze słuchu.

Pełny opis:

Jednostka: Instytut Neofilologii

Kierunek: filologia angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AG1-1JNHU

Przedmiot obowiązkowy

II rok/ I i II semestr

Wymagania wstępne , poziom A 1/ A 1+

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 90 godz./ 60 h w sem zimowym, 30 h w sem letnim

5 pkt ECTS/ 3 w sem zim, 2 w sem let

Ogólny nakład pracy studenta: 180 godz. w tym: udział w ćwiczeniach 90 godz., przygotowanie się do zajęć: 90 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 90 godz. = 3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 180 godz. = 5 pkt ECTS

Literatura:

" Menschen ", A 2, wydawnictwo HUEBER

" studio d ", A 2, wyd. Cornelsen

" DaF kompakt" , A 2, wyd. Klett

pons online, słownik internetowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.