Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka angielskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2PEN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka angielskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie środków językowych koniecznych do formułowania myśli,

• zaznajomił się ze słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo

tematyczne, synonimy, antonimy, kolokacje, czasowniki frazowe, wyrażenia idiomatyczne;

• posługuje się biegle strukturami zdaniowymi języka angielskiego

• rozróżnia i nazywa te struktury, formy czasowników oraz inne elementy zdania

• potrafi odnaleźć te struktury lub formy w autentycznych próbkach języka angielskiego (np. artykuły prasowe;

• biegle posługuje się nazewnictwem gramatycznym z wybranego zakresu,;

• rozwinął techniki czytania takich jak np.: czytanie w celu znalezienia szczegółowych

informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• komponuje wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

• komponuje przejrzystą i spójną wypowiedź ustną bez przygotowania;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych;

• właściwie akcentuje wyrazy oraz zna przesunięcie akcentu w derywatywach,

• zna oraz stosuje procesy zachodzące w mowie szybkiej (asymilacja, elizja, alternacje dźwiękowe),

• zna istotę i typy akcentu zdaniowego i właściwie akcentuje wyrazy w zdaniu zależnie od wagi przekazywanego komunikatu,

• zna tendencje akcentuacyjne w jęz. angielskim oraz właściwie stosuje formy mocne i słabe, transkrybuje krótkie dialogi,

• zna różnego rodzaju stopy rytmiczne i tendencje rytmiczne w jęz. angielskim,

• zna pojęcie ‘grupy intonacyjnej’ oraz umieć podzielić zdanie na grupy intonacyjne,

• zna i odpowiednio stosuje różne funkcje intonacji, np. uwydatnianie pewnych informacji, wtrącanie dodatkowych informacji, wprowadzanie nowych informacji itp.


Pełny opis:

Szczegółowy opis dostępny w zakładkach poszczegółnych przedmiotów PNJA.

Literatura:

Flower, J., Berman, M., Build Your Vocabulary, LTP

Harmer, J. Rossner, R., More Than Words, CUP

Hadfield, J., Advanced Communication Games, Nelson

Jones, L., Ideas, CUP

Kuropatnicki, A., Mały słownik tematyczny, Wiedza Powszechna

Ladousse, G. P., Speaking Personally, CUP

McCarthy, M., English Vocabulary in Use, CUP

Misztal, M., Tests in English Thematic Vocabulary, Wyd. Szkolne I Pedagogiczne

Thomas, B. J., Indermediate Vocabulary and Idiom, Longman

Thomas, B. J., Advanced Vocabulary and Idiom, Longman

Vince, M., FC Language Practice, Heineman

Vince, M., Advanced Language Practice, Heineman

Wellman, G., The Heineman English Wordbuilder, Heineman

Matase, M., English Advanced Vocabulary and Structure Practice, Altravox Press

Le Robert & Nathan, Angielski współczesny słownik tematyczny, REA

Prodromou, L., Grammar and Vocabulary for First Certificate, Longman

Matasek M., Słownictwo agnielskie dla zaawansowanych. Handybooks, Poznań, 2003.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student posiada wiedzę związaną ze strategiami czytelniczymi oraz z zasadami analizy różnego rodzaju tekstów.

2. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki z tematyki objętej kursem.

3. Student zna i rozumie zasady konstruowania eseju argumentacyjnego oraz innych krótszych form towarzyszących tekstowi pisanemu.

EK – umiejętności

1. Student posiada umiejętności językowe na poziomie zapewniającym komunikowanie się w kraju nauczanego języka, w kontaktach z użytkownikami tego języka. Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania

2. Student potrafi sprawnie korzystać ze strategii czytelniczych w celu określenia rodzaju, tematyki, celu i stylu tekstu oraz poprzez efektywne dostosowanie tych strategii do różnych typów tekstów (instruktażowych, prasowych, urzędowych, literackich, naukowych). Potrafi zrozumieć szczegółowo różnorodne, obszerne teksty z różnych obszarów życia.

3. Student rozumie złożone wypowiedzi, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Po wysłuchaniu tekstu student potrafi określić myśl przewodnią, znaleźć szczegółowe informacje, rozpoznać wyrażane opinie i kontekst tekstu mówionego, nastawienie i emocje mówców/rozmówców.

4. Student potrafi poprzez odpowiednio sformułowane tezy i trafne argumenty wyrażać złożone opinie w postaci eseju, w szczególności eseju argumentacyjnego.

EK – kompetencje

1. Student posiada umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

- indywidualna wypowiedź ustna

oraz w przypadku przedmiotu Pisanie Akademickie zaliczenie minimum 60% prac pisemnych na ocenę pozytywną. Niska frekwencja, przedłużenie terminu złożenia prac pisemnych lub ich niedostateczna ilość mogą rzutować na ocenę końcową.

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.60% ze wszystkich testów łącznie. Nie przewiduje się terminów poprawkowych.

Studenci, którzy nie uzyskają wymaganego minimum mają prawo do jednego testu poprawkowego w przedostatnim tygodniu przed sesją egzaminacyjną, który obejmie materiał całego kursu pod warunkiem, że uczęszczali na zajęcia. Aby otrzymać ocenę dostateczną, należy uzyskać min. 60% z tego testu. Przypadki studentów, którzy z poważnych przyczyn zdrowotnych nie będą mogli uczestniczyć w testach będą rozpatrywane indywidualnie.

Oceny:

5= 87%-100%

4= 73%- 86%

3= 60%-70%

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszcza się dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Kuźma
Prowadzący grup: Robert Kuźma
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.