Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uczenie się i nauczanie języków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-2UNJ Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Uczenie się i nauczanie języków
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Ma ona w trakcie kursu umożliwiać studentom swobodne wyrażanie opinii, refleksję nad procesem uczenia się języków obcych oraz czytanie ze zrozumieniem i interpretację podstawowych tekstów akademickich z zakresu akwizycji języków i metodyki nauczania języka obcego.

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi uczenia się i nauczania angielskiego jako języka obcego.

Zapewnienie studentom ćwiczeń o charakterze warsztatowym i refleksyjnym przy jednoczesnym odnoszeniu się do ich doświadczeń nabytych w procesie dotychczasowej nauki języka obcego.

Rozwój znajomości technik uczenia się i nauczania związanych z najnowszymi tendencjami w kształceniu językowym oraz rozwój umiejętności rozpoznawania indywidualnych predyspozycje uczniów i przygotowania ich do rozwijania autonomii w procesie uczenia się i nauczania; rozwój umiejętności zastosowania nowoczesnych technologii w opanowywaniu języków obcych.

Pełny opis:

Forma studiów Stacjonarne

Profil studiów Ogólnoakademicki

Kod przedmiotu 0400-AH1-2UNJ

Język przedmiotu Język angielski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy (M_6.)

Rok studiów /semestr II rok; semestr trzeci i czwarty

Liczba godzin: 60 h ćwiczesń

5. ECTS

Bilans nakładu pracy studenta Liczba godzin

Udział w ćwiczeniach 30x2h 60h

Przygotowanie do ćwiczeń 30h 30h

Konsultacje dotyczące ćwiczeń 20h 20h

Udział w konsultacjach związanych z pracami projektowymi

Realizacja zadań projektowych. 5h 5h

Przygotowanie do egzaminu i obecności na nim. 8+2 h 10h

Razem: 125 Odpowiada 5 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela; 60 +20+2= 82 Odpowiada 3 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym. 60+5h = 65h Odpowiada 2,5 pkt. ECTS

Literatura:

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Completely Revised And Updated. Longman.

Komorowska, H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.

Komorowska, H. (red.). 2009. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN.

Lightdown, P., N. Spada. 1993. How Languages are Learned. Oxford: Oxford University Press

Observing English Lessons. Materiały video. 1997. British Council Studium University of Gdańsk.

Programy nauczania dla szkół podstawowych, gimnazjów i liceów

Revel, J., S. Norman. 1999. Handing Over. London: Saffire Press

Richards J., T. Rodgers. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: CUP

Tanner, R., Green, C. 1998. Tasks for Teacher Education. Longman.

Ur,P. 1996. A Course in Language Teaching. Cambridge:CUP

Wallace, M. 1998. Action Research for Language Teachers. Cambridge: CUP

oraz

artykuły z:

English Teaching Professional

Practical English Teaching

Modern English Teacher

ELT Journal

Network

Forum

Języki obce w szkole

Efekty uczenia się:

K_W01, K_W02,K_W03, K_W06, K_W09, K_W11

K_U01, K_U02, K_U10,K_U12, K_U13

K_K01, K_K02, K_K03, K_K06, K_K07, ,K_K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

Dyskusje plenarne, praca w parach i grupach, projekty i zadania typu ‘microteaching’, analiza prezentowanych projektów (ocena koleżeńska) – refleksja i (samoocena) – autorefleksja)

II. Ocenianie i warunki zaliczenia kursu:

• prace projektowych - indywidualne i grupowe (‘microteaching assignements’ i scenariusze lekcji),

• prezentacje i analiza artykułów z zakresu teorii uczenia się i nauczania języka obcego

• test osiągnięć

• zaangażowanie, przygotowanie i udział iw zajęciach

• Egzamin (test pisemny) po 4-tym semestrze.

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lewicka-Mroczek
Prowadzący grup: Ewa Lewicka-Mroczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Tematy kursu w roku 2019/20:

Charakterystyka procesu uczenia się języka obcego. Znajomość języka obcego. Współzależność uczestników procesu uczenia się i nauczania języka na przebieg i organizację procesu uczenia się i nauczania języka obcego.

Uczenie się i nauczanie słownictwa, procedury, procesy, techniki pracy.

Uczenie się i nauczanie gramatyki,. procedury, procesy, techniki pracy.

Modele lekcji języka obcego.

Struktura zajęć językowych. Projektowanie sekwencji dydaktycznych w modelu 3P. Dobór treści i celów w ramach jednostki i serii jednostek lekcyjnych.

Charakterystyka sprawności receptywnych. Cechy języka mówionego i pisanego. Procesy przetwarzania informacji zapisanej i usłyszanej.

Rozwijanie mikro i makro sprawności receptywnych.

Techniki wspomagające rozwój mikro i makro sprawności rozumienia tekstu pisanego.

Techniki wspomagające rozwój mikro i makro sprawności rozumienia ze słuchu.

Ewaluacja technik rozwijających sprawności receptywne.

Charakterystyka sprawności produktywnych. Trudności towarzyszące umiejętnościom produktywnym. Sposoby radzenia sobie z trudnościami zaburzającymi komunikacje w formie mówionej i pisanej.

Pisanie ukierunkowane na proces i na produkt. Rozwijanie płynności i poprawności w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

Techniki wspomagające rozwój umiejętności pisania w języku obcym pisanego.

Techniki wspomagające rozwój umiejętności wypowiadania się w języku obcym.

Ewaluacja technik wspomagających rozwijanie sprawności produktywnych.

Struktura zajęć ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności językowych. Projektowanie sekwencji dydaktycznych. Dobór treści i celów w ramach jednostki i jednostek lekcyjnych.

Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej uczącego się. Podejście zadaniowe.

Integrowanie sprawności językowych.

Alternatywne modele lekcji języka obcego.

Ewaluacja zajęć ukierunkowanych na rozwijanie sprawności językowych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Harmer, J. 2001. The Practice of English Language Teaching. Third Edition. Completely Revised And Updated. Longman. (Chapters 3, 4, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22).

Komorowska, H. 2005. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: Fraszka Edukacyjna. (Rozdział 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)

Komorowska, H. (red.). 2009. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Warszawa: CODN. (Strony 83 – 105).

Literatura uzupełniająca:

Dakowska, M. 2005. Teaching English as a Foreign Language. A Guide for Professionals. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Part 6, Foreign Language Skills … (chapters 11 – 15).

Pawlak, M., Derenowski,M., Wolski, B. (red.). 2009. Problemy współczesnej dydaktyki języków obcych. Kalisz: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM.

Scrivener J. (2005) (second edition) Learning Teaching. Macmillan.

Tanner, R. and C. Green. (1998) Tasks for Teacher Education A Reflective Approach. Harlow: Pearson Education.

Uwagi:

Dopuszczalne 2 nieobecności w semestrze, przekroczenie limitu skutkuje odejmowaniem punktów. Oczekuje się przygotowania studenta do zajęć.

Warunki zaliczenia semestru 3:

Można uzyskać max. 22 p.

I. 20 p. za uzyskana wiedzę i nabyte umiejętności:

• 10 p.za ‘microteaching assignment' (opracowany w parach) – uczenie się i nauczanie słownictwa

• 10 p. za projekt typu: 'teaching pack ' (opracowany w parach) - a set of two lesson plans

Uwaga:

punkty uzyskane z projektów nie podlegają poprawom, projekty prezentowane poza zajęciami lub po wyznaczonej dacie mają zredukowaną maksymalną liczbę punktów z 10 do 8.

Kryteria oceny:

10 p – celujące, 9 –bardzo dobre 8 –dobre, 7 – ponad przeciętne, 6 – akceptowalne, 5 – nie do zaakceptowania

II. 2 p. za zaangażowanie, stosunek do przedmiotu

• Max. 1 p. za uczestnictwo w zajęciach nieusprawiedliwione nieobecności skutkują redukcją punktów)

• Max.1 p. za udział w zajęciach, przygotowanie, postawę

Punktacja z przeliczeniem na oceny:

22 – 21 very good (5)

20 – 19 – good plus (4+)

18 – 17 – good (4)

16 – 15 – satisfactory plus (3+)

14 – 13 – satisfactory (3)

12 – no credit (2)

Warunki zaliczenia w semestrze 4:

Systematyczne przesyłanie prac cząstkowych zlecanych w trybie pracy zdalnej.

Kurs zakończony jest egzaminem.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.