Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA - pisanie akademickie 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3PWR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA - pisanie akademickie 3
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Po ukończeniu kursu student:

• rozumie znaczenie krytycznego myślenia na etapie przygotowań do realizacji zadania pisemnego;

• swobodnie posługuje się formatem pięcioakapitowego eseju argumentacyjnego według formatu anglosaskiego ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem o odpowiedniej strukturze;

• potrafi formułować i identifikować tezy oraz budować stosowną dla nich argumentację;

• rozwinął umiejętność użycia środków wyrazu służących spójności wypowiedzi;

• jest zdolny edytować teksty własne i innych pod kątem poprawności językowej i interpunkcji;

• umie korzystać z materiałów źródłowych i odwoływać się do nich w pracy własnej z poszanowaniem praw autorskich;

• swobodnie posługuje się parafrazą i streszczeniem;

• rozwinął umiejętność krytycznego czytania i myślenia niezbędnych do selekcji i interpretacji tekstów źródłowych;

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Kod przedmiotu: 04000-AR1-3PEN

Język przedmiotu: angielski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy (M_3)

Rok studiów /semestr: rok III

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): zaliczenie PNJA 2

Punkty ECTS: 11

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 120 godz., ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta

Liczba godzin

Udział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).

120h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.).

120h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 25h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i.in.).15x 1h=15h

Realizacja zadań projektowych.10h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.20h + 5h=25h

Razem:315h (odpowiada 11 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Liczba godzin

Punkty ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

120 + 15+5h = 140h odpowiada 5,5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.

120+120+ 25 + 10h+20 +15= 310h odpowiada 10 pkt. ECTS

Literatura:

- materiały własne prowadzącego

- artykuły z internetu

- Evans, V. (2000). Successful Writing Proficiency. Express Publishing.

- Bailey, S. (2003), Academic Writing. A practical guide for students. RouthledgeFalmer Taylor & Francis Grouo, London & NY.

- Schenck, M.J. (1988). Read, Write, Revise. A Guide to Academic Writing. New York: St. Martin’s Press.

- Swales, J. and Feak, Ch. (1994). Academic Writing for Graduate Students. The University of Michigan Press.

- Taylor, G. (1989). The Student’s Writing Guide. Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

EK - wiedza: K_W02, K_W04, K_W13

EK - umiejętności: K_U08, K_U09, K_U02, K_U11, K_U13, K_U01, K_U03, K_U07, K_U10

EK - kompetencje: K_K01, K_K04

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie prac pisemnych oraz obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Dziok-Łazarecka
Prowadzący grup: Anna Dziok-Łazarecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Literatura:

- materiały własne prowadzącego

- artykuły z internetu

- Virginia Evans

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.