Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3SEM1 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs obejmuje: prezentację formalnych zasad i wymogów dotyczących pisania pracy dyplomowej, przygotowanie do sformułowania problemu badawczego i tematu pracy, dyskusje o zagadnieniach związanych z dziedziną, oraz systematyczne spotkania z Promotorem w celu omawiania i poprawiania poszczególnych fragmentów pracy. Celem kursu jest przygotowanie studenta napisania i obrony pracy licencjackiej.

Pełny opis:

Profil studi6w - ogdlnoakademicki

Forma studi6w - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiqzkowy (M_14)

Dziedzina i dyscyplina nalki - filologia angielska, językoznawsrwo ogólne

Rok studi6w/semestr - III rok, semestr V i VI

Wymagania wstgpne - Zaliczony drugi rok studiów

Liczba godzin zajg6 dydaktycznych: 2x30h=60h ćwiczenia

Metody dydaktyczne - Wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat dotyczący postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej

Punkty ECTS 19

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30h+ 25h = 85; Przygotowanie referatu - 35h; Kwerenda biblioteczna - 50h; Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji - 60h; Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego - 90h; Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: analiza definicji, ankiety, itd. 30h; Pisanie pracy - 80h; Kontakt mailowy z nauczycielem -20h; Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. - 50h. Razem: 500 (odpowiada 19 pkt. ECTS)

Wskaźniki ilosciowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 105h (4 pkt ECTS); Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym - 500h (19 pkt ECTS)

Literatura:

Zestaw źródeł krytycznych i literatury przedmiotu zależeć będzie od zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Przygotowanie pracy dyplomowej.

Efekty uczenia się:

K_K03, K_K04, K_K07, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_U10, K_U11,

K_U12, K_U13, K_W01, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08,

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Szymaniuk
Prowadzący grup: Dorota Szymaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Doprowadzenie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Pełny opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz EWENTUALNIE zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie PRZEZ STUDENTÓW i złożenie pracy dyplomowej

Uwagi:

Zaliczenie wyłącznie na podstawie samodzielnie napisanej i złożonej do recenzji pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.