Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AH1-3SEM4 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty obowiązkowe
Język angielski stos. z hiszpańskim 3 rok sem. zimowy 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 21.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (B2 - C1), student powinien posiadać podstawową wiedzę z dziedziny literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Skrócony opis:

1. Zapoznanie studentów z oczekiwaniami i wymogami dotyczącymi pisania pracy dyplomowej oraz zasadami uczestnictwa w zajęciach seminaryjnych.

2. Przygotowanie studentów do świadomego wyboru tematu pracy dyplomowej, dyskusja i refleksja nad tematami i treścią prac osób uczestniczących w seminarium.

3. Wskazanie kierunku poszukiwać badawczych oraz zasugerowanie pierwszych pozycji bibliograficznych, które będą punktem wyjścia do dalszej samodzielnej pracy.

4. Przygotowanie studentów do analizy zebranego materiału i omówienie napisanych przez studentów fragmentów prac.

5. Napisanie i złożenie pracy dyplomowej

Pełny opis:

Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii, Filologia angielska

Studia pierwszego stopnia, Stacjonarne, profil studiów: Ogólnoakademicki; Przedmiot obowiązkowy (M_12)

III rok, semestr V i VI; wymagania wstępne: zaliczony drugi rok studiów; wykład konwersatoryjny, dyskusja, referat lub prezentacja multimedialna dotycząca postępów i wyników pracy studenta (np. zgromadzonej bibliografii, materiału badawczego, wniosków). Warunkiem zaliczenia jest ostateczna redakcja i złożenie pracy dyplomowej. 60 godzin;

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach seminaryjnych i dodatkowych konsultacjach w ramach dyżuru dla studentów 2x30h+ 25h

Przygotowanie referatu / prezentacji multimedialnej 35h

Kwerenda biblioteczna 50h

Samodzielne powtarzanie materiału z przedmiotów z wybranej specjalizacji 60h

Przeprowadzenie badania eksperymentalnego: ankiety, analiza tekstów, itd. 30h

Gromadzenie i opracowywanie materiału badawczego 90h

Pisanie pracy 80h

Kontakt mailowy z nauczycielem 20h

Redagowanie pracy, poprawki, korekty itd. 50h

Razem: 500

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela. 105h 4 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z udziałem w seminarium (referat, prezentacja multimedialna) i przygotowaniem pracy dyplomowej – zajęcia o charakterze praktycznym 500 19 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Elaine Baldwin, Brian Longhurst, Scott McCracken, Miles Ogborn, Greg Smith, Introducing Cultural Studies, London, 1999.

Efekty uczenia się:

K_W03, K_W08, K_U04

K_W07

K_W01, K_W04, K_W05, K_W06, K_W08, K_U07

K_W09

K_U01, K_U03

K_U05

K_U01, K_U03

K_U14

K_W12, K_K05

K_U02

K_U10, K_U11, K_U12, K_U13

K_U10

K_W09, K_U13,

K_K04

K_K01

K_K07, K_U13

17. Student uczestniczy w dyskusji prezentując własne stanowisko. K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Metody pracy: dyskusje, praca własna, analiza i interpretacja tekstów akademickich

Systematyczny udział najpierw w zajęciach grupowych, a następnie w indywidualnych spotkaniach z Promotorem. Napisanie i złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karczewska
Prowadzący grup: Anna Karczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.