Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarys literatury rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AR1-2CLR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys literatury rosyjskiej
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia filologii angielskiej z językiem rosyjskim- przedm.obowiązk.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z twórczością wybranych pisarzy rosyjskich w kulturowym kontekście, rozwijanie umiejętności rozumienia dzieł literackich w kontekście procesu historycznoliterackiego i kulturowego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Charakterystyka najważniejszych osiągnięć literatury rosyjskiej od czasów najdawniejszych po najnowsze w kulturowym kontekście.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki humanistyczne, literatura rosyjska

Rok studiów/semestr: II rok I stopnia, IV semestr

Wymagania wstępne: ogólna znajomość literatury polskiej i powszechnej ze szkoły średniej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład, 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykład z możliwością zadawania pytań i dyskutowania

Punkty ECTS: 2 pkt

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 30 godz. (1 pkt)

Przygotowanie do egzaminu, konsultacje: 30 godz. (1 pkt)

Razem: 60 godz. (2 pkt)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. (1 pkt)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 0 pkt

Literatura:

Lektury (literatura piękna):

-Słowo o wyprawie Igora

-Powieść minionych lat.

-Żywot protopopa Awwakuma przez niego samego napisany.

-M. Łomonosow, [wybór wierszy].

-G. Dzierżawin, [wybór wierszy].

-A. Radiszczew, Podróż z Petersburga do Moskwy.

-A. Puszkin, wybór wierszy, Eugeniusz Oniegin, Córka kapitana.

-M. Lermontow, wybór wierszy, Bohater naszych czasów.

-M. Gogol, Martwe dusze.

-F. Dostojewski, Bracia Karamazow, Zbrodnia i kara.

-L. Tołstoj, Wojna i pokój, Anna Karenina

-I. Gonczarow, Obłomow.

-A. Czechow, [wybór opowiadań].

-A. Achmatowa, [wybór wierszy].

-A. Błok, Dwanaście, Odwet.

-I. Bunin, [wybrany utwór].

-W. Majakowski, [wybór wierszy].

-B. Pasternak, Doktor Żywago.

-J. Jewtuszenko, [wybór wierszy].

-I. Brodski, [wybór wierszy].

-M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata.

-M. Szołochow, Cichy Don.

-A. Sołżenicyn, Archipelag GUŁag, lub inny utwór.

-W. Szałamow, [wybór opowiadań].

-W. Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki.

-W. Pielewin, [wybrana powieść].

-B. Okudżawa, [wybór wierszy].

-W. Wysocki, [wybór wierszy].

Literatura naukowa:

-D. Lichaczow, Poetyka literatury staroruskiej, przeł. A. Prus-Bogusіawski, Warszawa 1981.

-R. Łużny, Rosyjska literatura ludowa, Warszawa 1977, s. 9-96.

-E. Małek, Folklor a literatura staroruska, „Slavia Orientalis” 1984, z. 2, s. 133-137.

-Historia literatury rosyjskiej, t.I- II, pod red. M. Jakóbca, W-wa 1976.

-Słownik pisarzy rosyjskich, red. F. Nieuważny, W-wa 1994.

-T. Klimowicz, Przewodnik po współczesnej literaturze rosyjskiej i jej okolicach (1917-1996), Wrocław 1996.

-Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. A. Drawicz, Warszawa 1997.

-J. Sałajczyk,Literatura rosyjska XX wieku, Gdańsk 2001.

-A. Wołodźko-Butkiewicz – Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej, Warszawa 2004.

-Monografie twórczości poszczególnych pisarzy.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna twórczość najwybitniejszych pisarzy rosyjskich, K_W01, (H1A_W01 +++).

2. Zna podstawową terminologię literaturoznawczą w języku polskim, K_W06 (H1A_WO2 ++).

3. Ma uporządkowaną wiedzę i rozumie główne kierunki w nauce o literaturze, K_WO9 (H1A_W03 ++).

4. Umie analizować, interpretować i wartościować wybrane teksty z literatury rosyjskiej, K_W15 (H1A_W07 ++: U07 ++).

5. Ma podstawową wiedzę o współczesnym życiu literackim w Rosji, K_W14 (H1A_W10 ++; S1A2A_W05 ++).

6. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać własne umiejętności badawcze na poziomie podstawowym, K_UO1 (H1A_U01 +++).

7. Rozumie potrzebę czytania literatury pięknej przez całe życie, potrafi inspirować zainteresowania czytelnicze innych osób, K_U05 (H1A_U03++).

8. Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych krajów, różnych środowisk i tradycji kulturowych, K_U14 (H1A_U07).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena według kryteriów ustalonych przez prowadzącego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Czerwiński
Prowadzący grup: Grzegorz Czerwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.