Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa ogólnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1ILJ
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do językoznawstwa ogólnego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Celem wykładów jest zapoznanie studentów z podstawową terminologią językoznawczą i przedstawienie podstawowych kierunków badań lingwistycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów ze struktura, działami i pojęciami językoznawstwa, kierunkami rozwojowymi i teoriami

Pełny opis:

Profił studiów - ogólnoakademicki podstawowy teoretyczny

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki - filologia angielska, językoznawsrwo ogólne

Rok studiów, semestr - 1 rok, semestr 1

Wymagania wstępne - bez wymagań wstępnych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć 30h wykład

Metody dydaktyczne - wykład

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta, liczba godzin - udział w wykładach 15 x 2h = 30; udział w konsultacjach - 4 h; samodzielne studiowanie tematyki wykładów, przygotowanie do egzaminu i obecność na nim - 20h + 2h = 22h. Razem 56h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 30h+4h+2h = 36h; 1,5 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 0; 0 pkt ECTS

Literatura:

Griniewicz, Sergiusz and Dubieniec, Elwina. Introduction to Linguistics. Bialystok, WSFiZ, 2002.

Lipka L. Outline of English Lexicology. Tubingen, 1990

Lyons, John. Wstęp do językoznawstwa. Warszawa, 1976.

Milewski, Tadeusz. Językoznawstwo. Warszawa, PWN. 2005

R. de Baugrande. Introduction to Text Linguistic. 1983

Fromkin, V. & Rodman R. 1993. An Introduction to language. Fort Worth: Harcourt Brace

Wardhaugh R. Investigating language. Central Problems in Linguistics. Oxford, 1994

Yule, George, 2010. The Study of Language, Cambridge University Press.

Efekty uczenia się:

K_W01

K_W02

K_W03

K_W07

K_W08

K_U01

K_U02

K_U04

K_K08

K_K01

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie esej na dowolny temat językoznawczy na zaliczenie; egzamin ustny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)