Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKN Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.niemiecki
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM A 2


Wymagania:

opanowanie języka na poziomie A 1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia

Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 2

Rok studiów: 1, semestr 1 i 2

Poziom zaawansowania: grupa 1 - A1

grupa 2 - A 2

Pełny opis:

Drugi język obcy - język niemiecki

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKR

Przedmiot uzupełniający. Moduł 11

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

6 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 150 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 45 godz.; przygotowanie do

zaliczeń,

egzaminu: 40 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach, egzaminie: 5 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 65 h = 2,6 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 150 h = 6 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Motive A 1; A2, Hueber

„DaF Kompakt” A1, Cornelsen

Literatura uzupełniająca:

Wechselspiel, Langenscheidt

“Berliner Platz” 1, Langenscheidt

Efekty uczenia się:

A1:

Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A1.

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A1 w sytuacjach codziennej komunikacji.

Kompetencje społeczne:

potrafi współdziałać i pracować w grupie.

A2: Wiedza: Zna słownictwo, zakres gramatyczny, normy i rytuały na poziomie komunikacji A2.

Umiejętności: Posługuje się językiem niemieckim na poziomie elementarnym A2 w sytuacjach codziennej komunikacji.

Kompetencje społeczne:

potrafi współdziałać i pracować w grupie.

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych.

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym.

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym.

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym.

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Metody: praktyczne ćwiczenia kształcące sprawności: mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania ze zrozumieniem , pisania; gry i zabawy dydaktyczne, metody aktywizujące;

Kryteria oceniania: oceny cząstkowe z komunikacji ustnej i pisemnej, aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (minimum 26 godzin w semestrze), zaliczenie nieobecności, kolokwia cząstkowe (min 50% punktów)

Forma zaliczenia:

zaliczenie na ocenę po 1 i 2 semestrze , egzamin pisemny i ustny po 2 semestrze

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.