Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.rosyjski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.rosyjski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

- kształtowanie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- kształcenie wszystkich sprawności językowych:

a) ćwiczenie wymowy i intonacji;

b) ćwiczenie mówienia, rozumienia i pisania tekstów w sytuacjach z życia codziennego i w kontekstach akademickich (zawodowych);

- kształcenie kompetencji interkulturowej

- systematyzowanie wiedzy

- motywowanie do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Drugi język obcy - język rosyjski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1LEKR

Przedmiot uzupełniający. Moduł 11

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

I rok/ I i II semestr studiów

Brak wymagań wstępnych.

Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 29 godz.; udział w konsultacjach: 1 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 61 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Efekty uczenia się:

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych.

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym.

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym.

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym.

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne ćwiczenia rozwijają wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenia na ocenę po I i II semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.