Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski - doskonalenie językowe A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-1MODA2 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język angielski - doskonalenie językowe A2
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne rozszerzające
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu poszerzanie, utrwalanie i doskonalenie wszystkich sprawności językowych. Studenci kształtują poprawny styl wypowiedzi ustnych i pisemnych., poznają stylistykę tekstu akademickiego, uwrażliwiają się na rozbieżności językowe i kulturowe, przygotowują się do samodzielnego tłumaczenia krótkich tekstów prasowych i użytkowych, a także doskonalą umiejętności zabierania głosu w debacie (argumentacja, budowanie wypowiedzi argumentacyjnej).

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Instytut Neofilologii

Nazwa kierunku studiów: Filologia, specjalność: Filologia angielska

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 0400-ANI – 1,2,3,MON

Język przedmiotu: j. angielski

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, MK_4

Rok studiów /semestr: rok I, II i III, semestr II, III, IV i V

Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz umiejętności zdobyte w czasie kolejnych lat nauki na zajęciach PNJA

Liczba godzin: 80 godzin

Metody dydaktyczne: wykładowa, konwersatorium

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 80h

Przygotowanie do zajęć: 80h

Wykonanie zadań domowych: 50

Realizacja zadań projektowych: 60

Konsultacje z nauczycielem: 30

Obecność na zaliczeniu: 8 Razem 308/ 12ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -118h (4 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 198h (8 ECTS)

Literatura:

Kurs nie jest prowadzony według podręcznika. Studentów obowiązuje zakres materiału przygotowany i przedstawiony przez nauczyciela.

Literatura uzupełniająca przedstawiona w części B sylabusa.

Efekty uczenia się:

1.Student ma wiedzę o różnicach między poszczególnymi rejestrami języka angielskiego. K_W04; K_W13

2.Student ma podstawową wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_W14

3. Student potrafi znaleźć informacje i wiedzę o kulturze i życiu angielskiego obszaru językowego. K_U01

4.Student potrafi przetłumaczyć ustnie i pisemnie prosty tekst, także obejmujący słownictwo specjalistyczne. K_U08; K_U09; K_U14

5. Student potrafi zabrać głos w debacie, wyrażając i argumentując swoją opinię. K_U07; K_U08; K_U13

6. Student potrafi zredagować poprawną stylistycznie wypowiedź ustną i pisemną, dostosowując rejestr języka do sytuacji. K_U08; K_U09

7. Student rozumie trudności i specyfikę pracy tłumacza i radzi sobie z nimi. K_K06

Sposoby weryfikacji: zaliczenie ustne lub pisemne; test kontrolny; projekty i ćwiczenia praktyczne; prezentacja; ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena efektów pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia stylistyczne, wypowiedzi ustne, tłumaczenie tekstów.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie. Do zaliczenia, niezbędne jest aktywne uczestniczenie studenta w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.