Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2GSE
Kod Erasmus / ISCED: 09.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka angielskiego - semantyka
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład w znacznym stopniu bazuje na wiedzy językoznawczej, którą studenci zdobyli w trakcie ćwiczeń z gramatyki opisowej języka angielskiego oraz wykładu z językoznawstwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

- ugruntowanie i usystematyzowanie podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu semantyki i pragmatyki językowej;

- powtórzenie i rozwinięcie zagadnień dotyczących semantyki języka angielskiego;

- przedstawienie zjawisk semantycznych w szerszym kontekście oraz na różnych poziomach opisu języka;

- zaprezentowanie ważniejszych teorii semantycznych oraz metod analizy semantycznej;

Pełny opis:

Relacje na poziomie leksykalnym: synonimia, antonimia, homonimia i polisemia, hiponimia i hiperonimia, metafora i metonimia;

Znaczenie zdania: sprzeczność, implikacja, dwuznaczność;

Zdania analityczne i syntetyczne; warunki prawdziwości;

Cechy semantyczne; analiza składnikowa;

Rodzaje znaczenia;

Zasada kompozycyjności;

Referencja, sens, ekstensja, denotacja, konotacja, kategoria, prototyp;

Struktura predykatowo-argumentowa;

Znaczenie zdania a znaczenie wypowiedzenia; sąd logiczny;

Semantyka kognitywna: ucieleśniony i encyklopedyczny charakter znaczenia; ramy pojęciowe.

Literatura:

Cruse, A. Meaning in Language: An Introduction to Semantics and Pragmatics 2nd ed. Oxford: OUP 2004.

Hurford, J. R. and B. Heasley. Semantics: A Coursebook 2nd ed. Cambridge: CUP 2007.

Löbner, S. Understanding Semantics. London: Arnold 2002.

Lyons, J. Linguistic Semantics: An Introduction. Cambridge: CUP 1995.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe zagadnienia i terminologię z zakresu semantyki;

K_W01

K_W02

K_W03

2. Student zna podstawową metodologię z zakresu semantyki

K_W01

K_W02

K_W03

3. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą głównych teorii semantycznych w językoznawstwie współczesnym;

K_W08

4. Potrafi dostrzegać różne zjawiska semantyczne i pragmatyczne, opisywać je i analizować, posługując się poznanym metajęzykiem i metodami;

K_U01

K_U02

K_U04

5. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w pracy tłumacza lub nauczyciela języka obcego.

K_K01

K_K06

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest jednym z komponentów objętych egzaminem pisemnym z gramatyki opisowej języka angielskiego po IV semestrze.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)