Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie interkulturowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2ICT Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie interkulturowe
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem angielskim na poziomie C2 i zna podstawowe pojęcia z zakresu kulturoznawstwa oraz edukacji językowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademickI

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy (M_9)

Rok studiów /semestr III rok, semestr III

Punkty ECTS 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 12h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5h

Realizacja zadań projektowych: 10h

Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 3h+2h=5h

Razem: 62h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5+2=37h (odpowiada 1,25 pkt. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h+10h=40h (odpowiada 1,5 pkt. ECTS)

Literatura:

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Byram, M. 1997. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo ekonomiczne.

Jandt, F. 2001. Intercultural Communication: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lustig, M & Koester, J. 1999. Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. New York: Addison Wesley Longman.

Tomalin, B & Stempleski, S. 1996. Cultural Awareness. Oxford: Oxfrod University Press.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W03, K_W06, K_W07

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01, K_U04, K_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K02, K_K04, K_K05, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

metody oceniania: samoocena i ocena koleżeńska, sprawdzian, prezentacja

Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu jest:

Wymagania obowiązkowe

• Obecność i aktywny udział w zajęciach (dopuszczone są 2 nieobecności nieusprawiedliwione)

• Przygotowanie prezentacji na temat wymiarów kultury lub zachowań niewerbalnych uwarunkowanych kulturowo

• Zaliczenie testu obejmującego materiał prezentowany na zajęciach i przeznaczony do pracy własnej (próg zaliczenia testu wynosi 60%)

Wymagania fakultatywne:

• Napisanie eseju krytycznego dotyczącego aspektów interkulturowych

• Przygotowanie zestawu ćwiczeń kształcących umiejętności interkulturowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Wajda
Prowadzący grup: Edyta Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu kulturowego, przygotowanie do roli mediatora interkulturowego oraz kształcenie umiejętności dydaktycznych w zakresie nauczania kompetencji interkulturowej na lekcjach języka angielskiego.

Pełny opis:

Nazwa kierunku / specjalności studiów: filologia angielska

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademickI

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy (M_9)

Rok studiów /semestr III rok, semestr III

Punkty ECTS: 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30h ćwiczenia

Metody dydaktyczne: zajęcia warsztatowe z elementami wykładu i pracy projektowej

Bilans nakładu pracy studenta:

• Udział w zajęciach: 30h

• Przygotowanie do zajęć: 12h

• Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 5h

• Realizacja zadań projektowych: 10h

• Przygotowanie do zaliczenia i udział w nim: 3h+2h=5h

• Razem: 62h (odpowiada 2 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30+5+2=37h (odpowiada 1,25 pkt. ECTS)

• Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 30h+10h=40h (odpowiada 1,5 pkt. ECTS)

Literatura:

Boski, P. 2009. Kulturowe ramy zachowań społecznych: podręcznik psychologii interkulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Byram, M. 1997. Teaching and assessing intercultural communicative competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Hofstede, G. 1994. Cultures and Organizations: Software of the Mind. London: Harper Collins.

Hofstede, G. 2000. Kultury i organizacje: Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo ekonomiczne.

Jandt, F. 2001. Intercultural Communication: An Introduction. Thousand Oaks: Sage Publications.

Lustig, M & Koester, J. 1999. Intercultural Competence: Interpersonal Communication across Cultures. New York: Addison Wesley Longman.

Tomalin, B & Stempleski, S. 1996. Cultural Awareness. Oxford: Oxfrod University Press.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.