Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy - j.francuski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy - j.francuski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - lektoraty
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Nauka języka francuskiego na poziomie A1+/A2 zgodnie z wymaganiami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w prostych sytuacjach codziennej komunikacji (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie) na poziomie podstawowym a także umiejętności rozumienia i stosowania podstawowej terminologii studiowanej dziedziny.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest utrwalenie zdobytych już umiejętności językowych na poziomie A1 (I rok studiów) oraz ich rozszerzenie do poziomu A1.2 / A 2.1 (II rok studiów) według klasyfikacji poziomów biegłości językowej Rady Europy. Po ukończeniu kursu student powinien być w stanie porozumieć się w krajach francuskojęzycznych w typowych sytuacjach komunikacyjnych, np. na dworcu, lotnisku, zakupach, w prostych rozmowach towarzyskich.

Poziom A 2.1 oznacza osiągnięcie dobrej znajomości języka w stopniu elementarnym. Opanowanie języka francuskiego na poziomie A1+/A2 tzw. poziom "przeżycia" w zakresach: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Forma zajęć: ćwiczenia Liczba godzin: 60

Liczba semestrów: 2 (3 i 4), Rok studiów: II

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKF

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 340-AS1-1LEKF

Przedmiot uzupełniający Ł_M 11

Punkty ECTS: 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)

Ogólny nakład pracy studenta: 90 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygot. do zajęć: 25,5 godz.; udział w konsultacjach: 4,5 godz.

Nakład pracy stud. wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 64,5 h = 2 pkt ECTS. Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 90 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego+1 , Hachette, 2012, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,

CD-ROM - 0d podręcznika

Materiały własne prowadzącej.

Efekty uczenia się:

STUDENT:

H1A_W02: Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych.

H1A_U07: Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku obcym.

H1A_U08: Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku obcym zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1/A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego..

H1A_U09: Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku obcym.

H1A_U10: Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów,

zgodne z wymaganiami określonymi na poziomie minimum A1/A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

H1A_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne zadania rozwijające wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz ustnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Parfieniuk
Prowadzący grup: Agnieszka Bartnicka-Link, Ewa Parfieniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe lektoraty

Skrócony opis:

Nauka języka francuskiego na poziomie A1-A2 (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie)

Student poznaje elementarne struktury gramatyczno-leksykalne pozwalające mu na odbiór i reakcje na proste sygnały językowe, dotyczące własnej osoby i najbliższego otoczenia.

Student rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego, potrafi napisać krótki tekst i uzupełnić prosty formularz. rozumie proste informacje i komunikaty oraz krótkie dialogi w formie ustnej.

Pełny opis:

Drugi język obcy - język francuski

Jednostka: Wydział Filologiczny

Kierunek: Filologia Angielska

Studia pierwszego stopnia

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Dziedzina nauki: językoznawstwo

Dyscyplina: języki specjalistyczne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-2LEKF

Przedmiot uzupełniający: Ł_M 11

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu 340-AS1-1LEKF

II rok/ III i IV semestr studiów, Liczba godzin: 60

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia 30 godz. x 2 sem.

3 pkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 60 godz.; przygotowanie do zajęć: 12,5 godz.; udział w konsultacjach 2,5 godz.;

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 62,5 h = 2 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 75 h = 3 pkt ECTS

Literatura:

Alter Ego+1 , Hachette, 2012, podręcznik + zeszyt ćwiczeń,

CD-ROM

Materiały własne prowadzącej.

Uwagi:

Semestr IV kończy się zaliczeniem na ocenę na podstawie średniej z ocen.

Próg zaliczenia: 55%.

Prace wykonane w trybie stacjonarnym: waga 100%

Prace wykonane w trybie zdalnym: waga 85%

Kolokwium online w casie rzeczywstym: waga 100%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.