Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJA Umiejętności łączone 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-AS1-3PJS Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJA Umiejętności łączone 3
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. I st. studia filologii angielskiej - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA Umiejętności łączone 2 0400-AS1-2PJS

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA Umiejętności łączone 2 0400-AS1-2PJS

Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu student:

• wykazuje opanowanie szerokiego zakresu środków językowych koniecznych do precyzyjnego formułowania myśli, akcentowania i różnicowania fragmentów wypowiedzi;

• zaznajomił się z różnorodnym słownictwem obejmującym następujący zakres: słownictwo tematyczne, synonimy, antonimy, wyrażenia idiomatyczne itd;

• zna złożone struktury gramatyczne;

• rozwinął techniki czytania takich jak np: czytanie w celu znalezienia szczegółowych informacji, czytanie dla ogólnego zrozumienia;

• jest zdolny formułować interpretacje oraz komentarze na temat przeczytanych treści według kanonu akademickiego;

• rozwinął sprawności słuchania i rozumienia w skali 'mikro'

• posiadł praktykę komponowania wypowiedzi ustnych we właściwym rejestrze oraz używając odpowiednich struktur (za i przeciw, przyczyna—skutek, porównanie i kontrast);

• potrafi wypowiadać się wyczerpująco i w sposób naturalny; swobodnie nadąża za wypowiedziami innych, włączając się do dyskusji na temat;

• rozwinął umiejętność przedstawienia uporządkowanej argumentacji i kontrargumentacji; dobiera odpowiednie przykłady;

• wykazuje się umiejętnością analitycznego myślenia;

• potrafi użyć kryteriów oceny zarówno w odniesieniu do wypowiedzi własnych jak i kolegów;

• ma świadomość różnych stylów i rejestrów językowych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie wszechstronnie ulepszyć każdy zakres umiejętności językowych słuchaczy.

Pełny opis:

Bilans nakładu pracy studenta.

Liczba godzinUdział w zajęciach (ćwiczeniach / laboratoriach / konwersatoriach / lektoratach / seminariach / zajęciach terenowych i.in.).180h

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.) 180h

Dokończenie lub opracowanie (w domu) sprawozdań z zajęć (ćwiczeń / laboratoriów / konwersatoriów / lektoratów / seminariów / zajęć terenowych i.in.)20h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami (ćwiczeniami / laboratoriami / konwersatoriami / lektoratami / seminariami i. in.). 15h

Przygotowanie do egzaminu / zaliczenia i obecności na nim.22h + 3h=25h

Razem:420 h (odpowiada 16 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościoweLiczba godzinPunkty ECTSNakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela;

180 + 15+3h = 198h odpowiada 7.5 pkt. ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym.180+180+ 20+25+25 = 435h odpowiada 17 pkt. ECTS

Literatura:

• Douglas-Kozłowska, Ch. and Dzierżanowska, H. (1988). Selected English Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Gethin, H. (1992). Grammar in Context. Longman.

• Gude, K. and Duckworth, M. (1994). Proficiency Masterclass. OUP.

• Haines, S. and May, P. (2006). IELTS Mastercalss. OUP.

• Harrison, M. (1994). Proficiency Testbuilder. Heinemann.

• Lawley, J. (1996). Vocabulary Builders: Book 5. Collins Cobuild.

• Side, R. and Wellman, G. (1999). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.

• Swan, M. (1980). Practical English Usage. OUP.

• Willim, E. and Mańczak-Wohlfeld, E. (1997). A Contrastive Approach to Problems with English. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• www.britishcouncil.org/podcasts

• www.teachingenglish.org.uk

Efekty uczenia się:

EK - wiedza

1. Student ma uporządkowaną wiedzę z zakresu słownictwa i gramatyki języka z tematyki objętej kursem. K_W13 K_W04 K_W02

EK – umiejętności

1. Student potrafi posługiwać się samodzielnie i płynnie językiem angielskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), używając różnorodnych struktur leksykalnych zróżnicowanych gramatycznie i poprawnych pod względem fonetycznym. K_U08 K_U09

2. Student rozumie większość treści języka mówionego dot. różnych obszarów życia. Rozumie w zasadzie każdego rozmówcę, chociaż może prosić o potwierdzenie rozumienia szczegółów, szczególnie gdy interlokutor posługuje się niestandardowym akcentem, lub nieznanym dialektem. K_U08

3. Student potrafi samodzielnie przygotować dłuższe wypowiedzi akademickie (w odniesieniu do przyszłej pracy licencjackiej). K_U02 K_U11 K_U13

4. Student potrafi wykorzystać informacje zawarte w innych tekstach w poszanowaniu praw autorskich i zachowując wszelkie wymagania techniczne. K_U01 K_U03 K_U07 K_U10

EK – kompetencje

1. Posiada wykształconą postawę systematyczności i organizacji pracy w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności. K_K01 K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:- aktywne uczestnictwo w zajęciach- testy z rozumienia języka mówionego- testy z rozumienia języka pisanego- testy ze słownictwa- indywidualna wypowiedź ustna. Niska frekwencja, mogą rzutować na ocenę końcową.Warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu (ocena) jest uzyskanie przez studenta min.70% ze wszystkich testów łącznie. Nie Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną oceny za pierwszy semestr i oceny otrzymanej na koniec drugiego semestru. Na maksymalną liczbę punktów do zdobycia w drugim semestrze (50 punktów) złoży się

30 punktów (tabela nr 1) i 20 punktów (tabela nr 2).

45- 50 = 5 40- 44 = 4,5 30- 39 = 4 20- 29 = 3,5 14- 19 = 3

Punkty ponad wymagane 30 lub 20 w danej kategorii zostaną wliczone do drugiej kategorii.

Ocenianie ma charakter ciągły. Punkty przyznawane są na każdej lekcji. Punkty sumują się do oceny końcowej. Zadania pisemne są oceniane jednokrotnie.

Student otrzymuje punkty za: zaangażowanie na zajęciach, umiejętność wyrażania opinii i grzecznego reagowania na to, co mówią inni, wypowiadania się na zadany temat, precyzyjnego formułowania i rozwijania myśli, zadawania pytań, zmieniania tematu, korzystania z odpowiedniego rejestru, opracowywania pozycji leksykalnych i umiejętności mediacyjnych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Auron-Górska, Piotr Malinowski
Prowadzący grup: Joanna Auron-Górska, Piotr Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

PNJA Umiejętności łączone 2 0400-AS1-2PJS

Założenia (lista przedmiotów):

PNJA Umiejętności łączone 2 0400-AS1-2PJS

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Kurs ma za zadanie wszechstronnie ulepszyć każdy zakres umiejętności językowych słuchaczy.

Pełny opis:

• Zagadnienia społeczne – Social Issues (e.g. Consuming Passion; Drowning in Money; International Aid – Poverty)

• Rozwój technologiczny versus dylematy moralne – Technological Advances versus Moral Issues

• Przyczyny i skutki – Causality in Everyday Life

• Media w życiu codziennym – The Media (e.g. the Press; Online Sources)

• Zjawiska paranormalne – Paranormal (e.g. Fears and Phobias)

• Praca, czas wolny, rozrywka – Work, Leisure and Entertainment

• Stare versus nowe – The Young versus the Old

• Zjawiska kulturowo-społeczne – Cultural Phenomena (e.g. Siesta Shops; Weather Under Mental Control; Amateurs in Science)

• Sztuka – The Arts (e.g. Installations; Graphics; Typography)

• Zagadnienia psychologiczne – Psychology (e.g. Personality Testing; Mental Addictions)

• Język a społeczeństwo – Language and Society

Literatura:

• Douglas-Kozłowska, Ch. and Dzierżanowska, H. (1988). Selected English Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Gethin, H. (1992). Grammar in Context. Longman.

• Gude, K. and Duckworth, M. (1994). Proficiency Masterclass. OUP.

• Haines, S. and May, P. (2006). IELTS Mastercalss. OUP.

• Harrison, M. (1994). Proficiency Testbuilder. Heinemann.

• Lawley, J. (1996). Vocabulary Builders: Book 5. Collins Cobuild.

• Side, R. and Wellman, G. (1999). Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency. Longman.

• Swan, M. (1980). Practical English Usage. OUP.

• Willim, E. and Mańczak-Wohlfeld, E. (1997). A Contrastive Approach to Problems with English. Wydawnictwo Naukowe PWN.

• www.britishcouncil.org/podcasts

• www.teachingenglish.org.uk

Uwagi:

Studenci oceniani są w oparciu o następujące kryteria:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- testy z rozumienia języka mówionego

- testy z rozumienia języka pisanego

- testy ze słownictwa

- indywidualna wypowiedź ustna (np. referat, prezentacja)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.