Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura po roku 1989.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-DS3-3PLT Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura po roku 1989.
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Grupy: 3L stac/niestac studia III stopnia -przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest dostarczenie doktorantom rozszerzonej wiedzy na temat literatury polskiej po roku 1989, umieszczonej w kontekście globalnych zmian zachodzących w ponowoczesnej kulturze.


Skrócony opis:

Wprowadzeniem do wykładu jest analiza przełomu roku 1989 w kulturze i literaturze polskiej, dokonana z uwzględnieniem stanu cywilizacji, kultury i literatury światowej. Pozostałe spotkania zostały podzielone na dwie części. Pierwsza z nich prezentuje dorobek „uznanych mistrzów” aktywnych twórczo po roku 1989 (m. in. Szymborska, Herbert, Kapuściński, Miłosz, Mrożek, Myśliwski, Redliński, Różewicz), a druga zwraca uwagę na literaturę „młodych” (m. in. Gretkowska, Masłowska, Tokarczuk, Tulli, Czerwiński, Dukaj, Karpowicz, Kuczok, Odija, Sapkowski, Sieniewicz, Stasiuk, Świetlicki, Villqist). Zderzenie twórców starszej i młodszej generacji będzie punktem wyjścia do szukania odpowiedzi na pytanie dotyczące stanu literatury polskiej po roku 1989 i jej związków z globalizującą się kulturą definiowaną jako postmodernistyczna.

Pełny opis:

- profil ogólnoakademicki

- stacjonarne

- obowiązkowy

- nauki humanistyczne/literaturoznawstwo

- rok 3., sem. 6.

- wymagania wstępne: wykłady, ćwiczenia oraz konwersatoria z historii literatury polskiej

- 15 godzin wykładu

- wykład

- 1 punkt ECTS

- udział w wykładach: 15 h, przygotowanie do egzaminu: 15 h

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 15 h (0,5 punktu ECTS),

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 15 h (0,5 punktu ECTS)

Literatura:

W. Szymborska, Tutaj (2009)

Z. Herbert, Król mrówek: prywatna mitologia (2001)

Cz. Miłosz, Wiersze ostatnie (2006)

S. Mrożek, Dziennik, tom 1: 1962-1969 (2010)

W. Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli (2006)

O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych (2009)

M. Tulli, Skaza (2006)

J. Dukaj, Lód (2007)

I. Karpowicz, Balladyny i romanse (2010)

I. Villqist, Noc Helvera, Beztlenowce: jednoaktówki (2001)

P. Czapliński i in., Kalendarium życia literackiego 1976-2000: wydarzenia, dyskusje, bilanse, Kraków 2003.

P. Czapliński, Polska do wymiany: późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

J. Jarzębski, Apetyt na Przemianę: notatki o prozie współczesnej, Kraków 1997.

Krytyka feministyczna: siostra teorii i historii literatury: praca zbiorowa, pod red. G. Borkowskiej i L. Sikorskiej, Warszawa 2000.

A. Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego1975-1996, Warszawa 2006.

Nowe dwudziestolecie (1989-2009): rozpoznania, hierarchie, perspektywy, red. nauk. H. Gosk, Warszawa 2010.

Polska proza i poezja po 1989 roku wobec tradycji, pod red. A. Główczewskiego i M. Wróblewskiego, Toruń 2007.

Postmodernizm: antologia przekładów, wybrał, oprac. i przedm. opatrzył R. Nycz, wyd. 2, Kraków 1998.

M. Stala, Druga strona: notatki o poezji współczesnej, Kraków 1997.

Teorie literatury XX wieku: antologia, pod red. A. Burzyńskiej i M. P. Markowskiego, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot

— ma pogłębioną wiedzę o stanie historii literatury polskiej po 1989 roku i metodologii historycznoliterackiej stosowanej wobec niej (SD_W02, SD_W03, SD_W04) — egzamin

— doskonali umiejętność analizy oraz interpretacji tekstu literackiego ze względu na jego miejsce w historii literatury i globalizującej się kulturze

(SD_U01, SD_U02, SD_U03, SD_U04, SD_U07) — egzamin

— rozumie i realizuje potrzebę ustawicznego kształcenia się jako filolog obserwujący nieustanne zmiany zachodzące nie tylko w literaturze, ale także w sposobach syntetyzującego badania je w oparciu o aktualne metodologie

(SD_K01, SD_K04) — egzamin

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z elementami konwersatorium.

Przedmiot kończy się dwustopniowym egzaminem.

Etap pierwszy: analityczno-interpretacyjna prezentacja dotycząca tekstu z wykazu literatury podstawowej.

Etap drugi: odpowiedzi na pytania.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.