Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - Fonetyka i fonologia języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1GOF Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GO - Fonetyka i fonologia języka francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Żaden zakres wiedzy/umiejętności nie jest wymagany od studenta przed rozpoczęciem zajęć.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu fonetyki i fonologii współczesnego języka francuskiego. Zapoznaje się z Międzynarodowym alfabetem fonetycznym MAF. Ponadto na zajęciach praktycznych, uczy się zapisu prostych słów i krótkich zdań w transkrypcji fonetycznej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje zagadnienia opisu fonetycznego i fonologicznego współczesnego języka francuskiego. Celem jest zapoznanie studentów z tym podsystemem języka poprzez pryzmat podstawowych procedur językoznawstwa opisowego w ujęciu strukturalnym (funkcjonalizm, dystrybucjonizm) i generatywnym, jak też ogólne przedstawienie tendencji najnowszych.

Spis zagadnień;

1. Dźwięki mowy z punktu widzenia fonetyki i fonologii:

- "Kurs językoznawstwa ogólnego" F. de Saussure'a jako teoretyczna podstawa fonologii praskiej szkoły strukturalistycznej.

- Fonologia w ujęciu A. Martineta i dystrybucjonistów.

- Fonologia w modelu generatywnym Chomsky'ego.

2. Gałęzie fonetyki. Gałęzie fonologii: segmentalna i suprasegmentalna.

3. Fonetyka artykulacyjna: budowa narządów mowy, ich działania. System samogłosek: wymowa i klasyfikacja. System spółgłosek: wymowa i klasyfikacja. Półsamogłoski, spółgłoski zwartoszczelinowe.

4. Procesy fonologiczne: asymilacja, dysymilacja, metateza, elizja, epenteza itp.

5. Prozodia: akcent, intonacja, iloczas.

6. Typu i funkcje akcentu.

7. Intonacja i jej funkcje.

8. Iloczas w języku francuskim.

9. Rejestry mowy i ich charakterystyczne dla nich zjawiska fonetyczne.

10. Norma fonetyczna.

Literatura:

Carton F. (1974) Introduction a la phonétique du français, Paris, Bordas.

Carton F. (2000) La prononciation (dans): Antoine G., Cerquiglini B. (dir.), Histoire de la langue française 1945-2000, Paris, CNRS, 25-60.

Duchet J.-L. (1986) La phonologie, Paris, PUF, seria Que sais-je?, wyd. 2.

Dutka-Mańkowska A., Pilecka E. (2008) Precis de la phonétique du français contemporain, Varsovie, Publications de l'Institut de Philologie Romane, Université de Varsovie.

Germain C., Leblanc R. (1981) Introduction a la linguistique générale, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, vol. 1 - La phonétique, vol. 2 - La phonologie.

Malmberg B. (1974) Manuel de phonétique générale. Introduction a l'analyse scientifique de l'expression du langage, Paris, Picard.

Malmberg B. (1987) La phonétique, Paris, P.U.F., Série Que sais-je?, 4e éd .

Martinet A. (1961) Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin.

Troubezkoy N. S. (1957) Principes de phonologie, Paris, Klinckieck.

Trubiecki N.S. (1970) Podstawy fonologii, tł. A. Heinz, Warszawa, PWN.

Walter H. (1982) Enquete phonologique et variétés régionales du français, Paris, P.U.F.

Walter H. (éd) (1983) Phonologie des usages du français, Langue française No 60.

Encyklopedie, słowniki:

Arrivé M., Gadet F., Galmiche M. (1986) La grammaire d'aujourd'hui. Guide alphabétique de linguistique française, Paris, Flammarion (zwłaszcza artykuł phonétique/phonologie).

Dubois J. (dir) (1994) Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Paris, Larousse.

Enciclopaedia Universalis (1980), Paris, Enciclopaedia Universalis S.A., vol. 12, artykuły Phonétique, Phonologie.

Polański K. (red.) (1999) Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 2.

Alain Rey, Fabienne Verdier, Dictionnaire Le Petit Robert de la langue française - Édition des 50 ans , Le Robert, 2018

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę o miejscu fonetyki w systemie opisu języka i o jej gałęziach K_W01

2. Student ma uporządkowaną wiedzę o strukturze fonetycznej współczesnego języka francuskiego K_W04

3. Student ma podstawową wiedzę o systemie fonologicznym współczesnej francuszczyzny K_W02

4. Student ma wiedzę o systemach transkrypcji fonetycznej K_W03

5. Student potrafi identyfikować i poprawnie artykułować głoski współczesnej francuszczyzny K_U01

6. Student potrafi poprawnie realizować podstawowe schematy intonacyjne współczesnej francuszczyzny K_U01

7. Student umie dokonać poprawnej transkrypcji fonetycznej w systemie API dowolnego tekstu francuskiego K_U01

8. Student umie dokonać poprawnej transkrypcji fonetycznej w systemie API dowolnego tekstu francuskiego K_U01

9. Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności K_K07

10. Student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: Egzamin

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.