Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GO - Morfologia języka francuskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1GOMR Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GO - Morfologia języka francuskiego
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
podstawowe

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza i umiejętności z gramatyki języka polskiego, w tym szczególnie z morfologii.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium ma na celu zapoznanie z systemem morfologicznym języka francuskiego, odmiennymi i nieodmiennymi częściami mowy oraz sposobami wzbogacania leksykalnego.

Pełny opis:

Morfologia jako nauka.

Rodzaje morfemów, allomorfy.

Podział wyrazów.

Elementy nominalne: rzeczownik (liczba, rodzaj), przymiotnik, rodzajnik, zaimek.

Czasownik (czasy i tryby).

Części mowy nieodmienne: przysłówek, przyimek, spójnik, wykrzyknik).

Zapożyczenia w języku francuskim.

Zmiany semantyczne.

Derywacja i kompozycja.

Pozostałe (marginalne) sposoby tworzenia wyrazów.

Liczba ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Uczestnictwo w konwersatorium: 30

Przygotowanie do egzaminu: 10

Czytanie proponowanych lektur: 8

Udział w konsultacjach: 4

Obecność na zaliczeniu: 1

Razem: 53 godziny

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35godz. - 1,5 ECTS;

- o charakterze praktycznym - 0

Literatura:

Obowiązkowa:

Grevisse M. (2010), polska adaptacja Żuchelkowska A., Gramatyka języka francuskiego od A do... B2, Wydawnictwo Nowela, Poznań.

Kwapisz-Osadnik K. (2003), Repetytorium gramatyczne, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań.

Przestaszewski L., Gramatyka języka francuskiego

Uzupełniająca:

Bogacki K. (1999), Grammaire descriptive du français. Morphologie et dérivation, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Lehmann A., Martin-Berthet F. (1998), Introduction à la lexicologie : sémantique et morphologie, Editions Nathan, Paris.

Riegel M., Pellat J.-Ch., Rioul R. (1994), Grammaire méthodique du français, Paris, PUF.

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe pojęcia z zakresu morfologii oraz wzbogacania leksykalnego (K_W02, K_W03, K_W13).

2. Zna kategorie morfologiczne właściwe dla języka francuskiego (K_W04, K_W13).

3. Potrafi rozpoznać i nazwać kategorię morfologiczną wyrazów w języku francuskim oraz opisać formę wyrazów odmiennych. (K_U01, K_U040.

4. Potrafi utworzyć formy czasownika z uwzględnieniem właściwych dla niego kategorii gramatycznych (czasu, trybu, strony, osoby, liczby, rodzaju) (K_U01).

5. Potrafi utworzyć formy rzeczownika i przymiotnika z uwzględnieniem właściwych dla nich kategorii gramatycznych (rodzaju i liczby) (K_U01).

6. Potrafi podzielić wyraz na morfemy oraz nazwać je (K_U01, K_U04)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na konwersatorium jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, bez usprawiedliwienia. Kolejne dwie nieobecności należy zaliczyć w czasie konsultacji, w terminie dwóch tygodni od opuszczonych zajęć. Większa ilość nieobecności kwalifikuje do niedopuszczenia do egzaminu i niezaliczenia przedmiotu.

Egzamin po 2 semestrze. Pytania otwarte. Student musi uzyskać ponad 60% ogólnej liczby punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.