Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Drugi język obcy nowożytny-angielski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-1LENA Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Drugi język obcy nowożytny-angielski
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. lektoraty
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Podstawy znajomości języka na poziomie średnim ( B1) dla grup B2 i średnim wyższym (B2) dla grup C1

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne I stopnia

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, realizujący treści kierunkowe

Filologia: język francuski od podstaw, lektorat języka angielskiego

Rok studiów/semestr: I rok, 2 semestry

Liczba godzin: 60 godz., ćwiczenia

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w ćwiczeniach: 60h

Przygotowanie do zajęć: 30h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami: 30h

Razem: 120h (odpowiada 4 pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 60h+30 h = 90h odpowiada 3pkt ECTS

o charakterze praktycznym: 60h +30h +30h = 120h odpowiada 4pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa: New English File Intermediate ,C.Oxenden, C.Latham-Koenig (OUP, 2006), New English File Upper-intermediate, C.Oxenden, C.Latham-Koenig (OUP, 2008), New English File Advanced, C.Oxenden, C.Latham-Koenig (OUP, 2010), New Total English Upper-Intermediate (Pearson)

Wybrane materiały z autentycznych źródeł anglojęzycznych.

Efekty uczenia się:

1. Student potrafi przygotować typowe prace pisemne w języku angielskim (list osobisty/e-mail, opis) z wykorzystaniem słownictwa związanego z życiem rodzinnym, społecznym i spędzaniem wolnego czasu oraz podstawowych zasad gramatycznych i stylistycznych języka angielskiego. K_U08, K_U11, K_U14

2. Potrafi przygotować typowe wystąpienia ustne w języku angielskim z wykorzystaniem podstawowych zasad fonetycznych, opanowanych w trakcie zajęć i na podstawie innych źródeł. K_U08, K_U12, K_U14

3. Potrafi posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu językoznawstwa w języku angielskim (nazwy części mowy, nazwy kategorii gramatycznych), co umożliwia mu opanowanie podstawowych zasad gramatycznych i efektywne korzystanie ze źródeł specjalistycznych. K_W02, K_U04

4. Potrafi pracować i współdziałać w grupie podczas dyskusji i w trakcie przygotowywania prac projektowych, przyjmując w niej różne role. K_K02, K_K03, K_K10

5. Potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu, zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B1/B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. K_U08

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium po przerobieniu każdego rozdziału. Dopuszczalna nieobecność na dwóch zajęciach. W przypadku nieobecności lub oceny niedostatecznej z kolokwium, konieczność zaliczenia testu na konsultacjach. Zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.