Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze prądy w językoznawstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3NPJs Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Najnowsze prądy w językoznawstwie
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne specjalizacyjne
specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Wymagane jest uprzednie zaliczenie przedmiotów językoznawczych z I i II roku studiów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najbardziej dla nich przydatnymi, nowymi prądami i tendencjami w językoznawstwie.

Chodzi o przybliżenie im lingwistyki jako dziedziny nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się, a w szczególności o ukazanie im możliwych sposobów wykorzystania jej zdobyczy dla wsółczesnego człowieka. Zajęcia stanowią panoramę najczęściej podejmowanej współcześnie problematyki badawczej. Przedstawia się zasady badań korpusowych języka, metody automatyzacji wyszukiwań kollokacji i compositów w tekstach, omawia się językowe znaczniki dyskursywne. Kolejne zagadnienia to: leksykologia oraz semantyka interpretatywna vs semantyka generatywna, predykaty semantyczne, Omawiane są też problemy wariancji językowej w perspektywie socjo- i etnolingwistycznej.

Pełny opis:

Profil: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: MK_7: Przedmioty specjalizacyjne do wyboru, przedmiot fakultatywny

Dziedzina: językoznawstwo

Rok III, semestr 5

Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Wstęp do językoznawstwa ogólnego, GO-Fonetyka i fonologia języka francuskiego, GO-Morfologia języka francuskiego, GO-Składnia języka francuskiego, Semantyka języka francuskiego

Liczba godzin: 30 wykładu

Metoda: wykład, elementy prezentacji multimedialnej.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta: Udział w wykładach: 30

Poznawanie zalecanych lektur: 30

Konsultacje: 6

Przygotowanie do zaliczenia: 10

Razem: 76

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 36

Liczba godzino charakterze praktycznym 0

Punkty ECTS - 1,5

Literatura:

1. Delbecque N., Linguistique cognitive, De Boeck.Duculot, 2002.

2. Dubois J., Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse 1994;

3. Ducrot O., Todorov T., Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Seuil 1972;

4. Fuchs C., Le Goffic P., Les linguistiques contemporaines, Hachette 1992;

5. Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2003.

6. Grzegorczykowa R., Wstęp do językoznawstwa, Warszawa, PWN, 2008.

7. Polański K. (red), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1999.

8. Sarfati G.-E., Paveau M.-A., Grandes théories de la linguistique, Avalon, 2008.

9. Soutet O., Linguistique, PUF, 1995

10. Weinsberg A., Językoznawstwo ogólne, PWN 1983;

Efekty uczenia się:

K_W03, K_U04, K_U06, K_K07, K_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium zaliczeniowe w formie testu na zakończenie cyklu wykładów oraz indywidualne prezentacje ustne w trakcie zajęć wybranego zagadnienia dotyczącego omawianej problematyki. Przy ocenianiu będzie brana pod uwagę wiedza studenta na dany temat, jego krytyczne podejście do zagadnienia, umiejętność prezentacji i interpretacji przedstawianych zjawisk.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.