Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-FP1-3PHI Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia filozofii
Jednostka: Instytut Neofilologii
Grupy: 3L stac. studia I stopnia f. francuskiej od podstaw - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem wykładu jest poznanie przez studentów filozofii i jej historii, a także rolę jaką odgrywała i odgrywa w powstawaniu i kształtowaniu kultury europejskiej.

Skrócony opis:

Wykład obejmuje swoim zakresem główne nurty w historii filozofii poczynając od starożytności a kończąc na wieku XIX.

Pełny opis:

ogólnoakademicki

stacjonarne

przedmiot obowiązkowy

filozofia, historia filozofii

III r., VI sem.

2 ECTS

Udział w zajęciach: 15 x 2h = 30h

Przygotowanie do egzaminu: 60h

Razem: 90h

Literatura:

1. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej.

2. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich.

3. M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wstęp do zagadnień i kierunków.

4. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy.

5. E. R. Loyd, Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa.

6. G. Reale, Historia filozofii starożytnej.

7. W Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1 i 2.

Efekty uczenia się:

1. Student umie wymienić podstawowe problemy podejmowane przez filozofię. (W01, W13)

2.Student potrafi zdefiniować fundamentalne pojęcia z zakresu filozofii. (W01, W13)

3. Student zapamiętuje głównych przedstawicieli filozofii. (W01, W13)

4. Student potrafi klasyfikować przedstawicieli filozofii według kryterium czasu oraz kierunków badań. (W04)

5. Student potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej. (U06, U07, U09)

Metody i kryteria oceniania:

Pisemna odpowiedź na 3 pytania z zakresu historii filozofii.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje swoim zakresem główne nurty w historii filozofii poczynając od starożytności a kończąc na wieku XIX.

Pełny opis:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. umie wymienić podstawowe problemy podejmowane przez filozofię, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania);

2. potrafi zdefiniować wybrane pojęcia filozoficzne, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania);

3. zapamiętuje głównych przedstawicieli filozofii, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania),

4. rozróżnia podstawowe kierunki filozoficzne, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania),

5. potrafi klasyfikować przedstawicieli filozofii według kryterium czasu oraz kierunków badań, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania),

6. potrafi komunikować się, używając terminologii filozoficznej, sposób weryfikacji: zaliczenie pisemne (odpowiedzi na pytania),

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym na ocenę.

1. Przedmiot i działy filozofii.

2. Charakterystyka filozofii starożytnej (źródła myślenia filozoficznego, okresy filozofii starożytnej). Pierwsi filozofowie (Tales, Anaksymander, Heraklit, Parmenides, Demokryt). Arche.

3. Intelektualizm etyczny Sokratesa. Cel i metoda filozofii Sokratesa.

4. Filozofia Platona. Koncepcja bytu, człowieka, państwa i poznania. Idealizm, racjonalizm.

5. Arystotelizm. Koncepcja bytu, człowieka, etyki i poznania. Hylemorfizm, empiryzm.

6. Szkoły filozoficzne epoki hellenistycznej (stoicy, epikurejczycy, sceptycy).

7. Filozofia chrześcijańska św. Augustyna (creatio ex nihilo, koncepcja człowieka i poznania, etyka). Teocentryczna metafizyka, iluminizm.

8. Charakterystyka filozofii średniowiecznej. Okresy filozofii średniowiecznej, spór o uniwersalia.

9. Filozofia św. Tomasza z Akwinu (koncepcja Boga i człowieka, stworzenie świata, etyka).

10. Charakterystyka filozofii nowożytnej. Okresy filozofii nowożytnej.

11. Filozofia Rene Descartes’a. Koncepcja bytu, człowieka i poznania. Racjonalizm, dualizm.

12. Nowożytny racjonalizm i irracjonalizm. Spinoza (panteizm), Leibniz (monadologia), Pascal (wiedza serca, Zakład).

13. Empiryzm brytyjski. Locke (krytyka natywizmu, rodzaje doświadczenia, filozofia polityczna, tolerancja), Berkeley (idealizm subiektywny), Hume (sceptycyzm, krytyka religii, psychologia moralności).

14. Oświecenie francuskie. Voltaire, Diderot, Rousseau.

15. Epistemologia i etyka Kanta.

16. Idealizm obiektywny Hegla.

Literatura:

1. F. Alquie, Kartezjusz.

2. J. Borgosz, Tomasz z Akwinu.

3. O. Gigon, Główne problemy filozofii starożytnej.

4. E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich.

5. M. Gordon, Leibniz.

6. M. Hempoliński, Filozofia współczesna. Wstęp do zagadnień i kierunków.

7. S. Jedynak, Hume.

8. I. Krońska, Sokrates.

9. T. Kroński, Hegel.

10. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy.

11. Z. Kuderowicz, Kant.

12. G. E. R. Lloyd, Nauka grecka od Talesa do Arystotelesa.

13. H. Marrou, Augustyn.

14. T. Płużański, Pascal.

15. G. Reale, Historia filozofii starożytnej.

16. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t.1 i 2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.