Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-1APK Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest przedstawienie, w perspektywie antropologicznej, wybranych problemów dotyczących kultury jako podstawowego przedmiotu badań kulturoznawczych.

W trakcie wykładów przedstawione zostaną podstawowe dla klasycznej antropologii kultury szkoły badawcze i orientacje teoretyczne. Z kolei w trakcie ćwiczeń zostaną omówione, na podstawie lektur, wybrane problemy antropologii kultury - istotne z punktu widzenia badań kulturoznawczych - a następnie zostaną przedyskutowane ich praktycznie aspekty. Opanowanie wiedzy z antropologicznych podstaw kulturoznawstwa umożliwi studentom rozwijanie jej w trakcie całych studiów kulturoznawczych.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Ramowy zakres tematyczny przedmiotu obejmuje wiedzę na temat szkół badawczych klasycznej antropologii kultury, takich jak: ewolucjonizm, funkcjonalizm, antropologia psychologiczna - amerykańska orientacja kultury i osobowości, strukturalizm, psychoanaliza. W trakcie wykładów i ćwiczeń będą podejmowane problemy istotne dla zrozumienia miejsca człowieka w kulturze, takie jak: rozumienie pojęcia kultura, problem natura a kultura, kultura a cywilizacja, wzór kultury, relacja jednostka a kultura, problem internalizacji kultury, mit w kulturze, kulturowe modele czasu i przestrzeni, rola ciała w kulturze. Celem zajęć jest także zapoznanie studentów z modelami kultury rycerskiej, szlacheckiej, mieszczańskiej i masowej.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy - M-2: przedmioty humanistyczno - społeczne

Dziedzina nauk humanistycznych; dyscyplina - kulturoznawstwo

1 rok studiów pierwszego stopnia/ semestr 1

Brak wymagań wstępnych

15 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykłady uzupełnione prezentacjami multimedialnymi, ćwiczenia, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny.

4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 7 x 2h + 1 h = 15 h

Udział w ćwiczeniach – 15 x 2 h = 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 x 2 h = 30 h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 8 x 1 h = 8 h

Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim – 35 h + 2 h = 37 h

Razem: 120 h

Odpowiada 4 pkt ECTS

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 + 8 + 2 = 55 h. - 2,2 ECTS

o charakterze praktycznym: 30 + 35 + 15 (ćwiczenia praktyczne) = 80 h - 3,2 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Czarnowski S., Kultura, (w:) tegoż Dzieła, opr. N. Assorodobraj i St. Ossowski, Warszawa 1956, t. 1, Studia z historii kultury.

- Malinowski B., Czym jest kultura?, przeł. H. Buczyńska, (w:) tegoż Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.

- Malinowski B., Kultura i jej przemiany, Dzieła t. 9, przeł. A. Bydłoń i A. Mach, PWN, Warszawa 2000.

- Benedict R., Wzory kultury, przeł. J. Prokopiuk, MUZA SA, Warszawa 1999.

- Mead M, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przeł. J. Hołówka, Warszawa 1978.

- Eliade M., Sacrum, mit, historia, przeł. A. Tatarkiewicz, PIW, Warszawa 1970.

- Lévi-Strauss C., Antropologia strukturalna, przeł. K. Pomian, Wyd. KR, Warszawa 2000.

- Freud Z., Poza zasadą przyjemności, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1976.

- Fromm E., Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

- Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac.: G. Godlewski, L. Kolankiewicz, A. Mencwel, P. Rodak, Wydawnictwa UW, Warszawa 2005.

- Barth F., Gingrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, przeł. J. Tegnerowicz, Wyd. UJ, Kraków 2007.

-Antropologia kulturowa. Zbliżenia epok i problemów, Wybór tekstów pod red. K. J. Brozi, Wyd. UMCS, Lublin 1995.

- Deliège R., Historia antropologii. Szkoły, autorzy, teorie, przeł. K. Marczewska, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.

-Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 1997.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien:

- Znać klasyczne szkoły badawcze w antropologii kultury;

- Posiadać wiedzę na temat podstawowych kategorii kultury, takich jak: ciało, przestrzeń, czas, wzory kultury, osoba- osobowość, małżeństwo-rodzina-pokrewieństwo, pierwotne w wtórne związki społeczne;

- Posiadać wiedzę na temat typów kultur;

K_W05; K_W06; K_W11

2. Umiejętności

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

- Wykorzystywać wiedzę na temat kategorii kultury w praktyce;

- wykorzystywać znajomość różnych typów kultur w sytuacjach kontaktów kulturowych;

K_U03; K_U10; K_U14; K_U19;

Kompetencje społeczne

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien posiadać kompetencje:

- Niezbędne do umiejętnego poruszania się w przestrzeni różnych kultur;

K_K01; K_K03;

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie wykładów i ćwiczeń.

Egzamin pisemny - pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.