Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3KON26 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Audiosfera pomiędzy naturą i technologią
Jednostka: Wydział Filologiczny. (do 30.09.2019)
Grupy: 3L stac. studia I stopnia kulturoznawstwo - przedm. fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem konwersatorium jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z problematyką współczesnej audiosfery.

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zapoznanie się z pojęciami i teoriami dotyczącymi kategoryzacji dźwięków nas otaczających – fonosfery, sonosfery, audiosfery. Omówione zostają koncepcje ekologii akustycznej i badania pejzażu dźwiękowego, a także twórczość artystyczna w obszarze sound art. W części praktycznej konwersatorium studenci przygotowują analizy otaczających przestrzeni dźwiękowych (audiosfera natury, audiosfera prywatna/domowa, audiosfera publiczna) oraz projekty „field recording” polegające na rejestracji audialnej „spacerów dźwiękowych” i „map dźwiękowych” w wybranych przez siebie audiosferach.

Pełny opis:

Nazwa przedmiotu: Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Kod przedmiotu: 0400-KS1-3KON26

Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB

Język przedmiotu: Polski

Rok studiów/ semestr Rok 1 semestr 2

Liczba godzin zajęć dydaktycznych oraz forma prowadzenia zajęć: 30 godz. konwersatorium

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta

- uczestnictwo i aktywność na zajęciach – 30 godz.

- przygotowanie esejów, zadań online i prezentacji – 20 godz.

- praca na platformie edukacyjnej – przygotowanie analiz i zadań projektowych – 15 godz.

- konsultacje stacjonarne i online oraz dyskusja na forum internetowym przedmiotu – 15 godz.

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 45 godz. ECTS 1,8

o charakterze praktycznym - 30 godz. ECTS 1,2

Literatura:

1. Bernat S., 2015. Wokół pojęcia soundscape. Dyskusja terminologiczna. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 30, 45–57

2. Bull, M., 2000. Sounding out the city: Personal stereos and the management of everyday life. New York, NY: Berg

3. Cox Ch., 2010. Warner D., Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej, Słowo-Obraz-Terytoria, Warszawa

4. Kapelański M., 1999. Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape)w pismach R. Murray’a Schafera, Praca magisterska napisana w Zakładzie Teorii i Estetyki Muzyki pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Gołąba, Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny, Instytut Muzykologii, Warszawa

5. Kapelański M., 2011. Schafer jako archetyp(y), „Glissando”, 18, 7-9.

6. Katz M., 2004. Capturing Sound. How Technology Has Changed Music, Univ. of California Press: Berkeley-Los Angeles-London

7. Krakowiak K., Kłosak A., Staniszewski J., 2009. Ekspektatywa 1. Słuchawy. Projektowanie dla ucha, Wydawnictwo Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa

8. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2012. Audiosfera miasta. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

9. Losiak R., 2010. O opisach pejzaży dźwiękowych, Prace Kulturoznawcze XI, 224–232.

10. Losiak R., 2015. Malowniczość pejzażu dźwiękowego. O pewnym aspekcie estetycznego doświadczenia audiosfery. Teksty Drugie Nr 5 (2015), 45-57

11. Losiak R., Tańczuk R. (red.), 2014. Audiosfera Wrocławia, Prace Kulturoznawcze, Monografie 6. Wyd. UWr, Wrocław.

12. Misiak T., 2009. Estetyczne konteksty audiosfery, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań

13. Ozimek E., 2002. Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, PWN, Warszawa–Poznań.

14. Rehan R. M., 2015, The phonic identity of the city urban soundscape for sustainable spaces, HBRC Journal, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S16874048150000

15. Ross A., 2011. Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, PIW, Warszawa

16. Schafer R.M., 1977, The Tunning of the World, Mc Clelland and Stewart, Toronto.

17. Siwak W., 2002. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Oficyna Naukowa, Warszawa, 153-177

18. Sterne J., 2003.Audible Past. Cultural Origins of Sound Reproduction, Duke University Press

19. Strzelczyk, 2015. Status dźwięku w przestrzeni publicznej. Architecturae et Artibus (25) 3, 31-36

20. Tuszyńska J., 2015. Dźwięki natury a sztuka dźwięku. O rozumieniu reprezentacji w fonografii, Teksty Drugie Nr 5 (2015), 58-70

21. Westerkamp H., 2007. Soundwalking, in: Autumn Leaves, Sound and the Environment in Artistic Practice, Ed. Angus Carlyle, Double Entendre, Paris, 49-66.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna i rozumie na poziomie rozszerzonym rolę refleksji kulturoznawczej w rozumieniu procesów zachodzących w kulturze

2. ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o miejscu i znaczeniu nauki o kulturze w relacji do nauk humanistycznych oraz społecznych, o ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej

3. zna szczegółową terminologię kulturoznawczą, antropologiczną i etnograficzną w języku polskim

4. ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania

5. zna i rozumie kierunki i tendencje przeobrażeń we współczesnej kulturze, ma wiedzę o zależnościach między nimi

6. ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kultury i dobrą orientację we współczesnym życiu kulturalnym

7. zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie różnych dyscyplin nauk humanistycznych

W02, W04, W06, W08, W11, W15, W16

Umiejętności:

1. potrafi w pogłębiony, uporządkowany sposób wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych sposobów i źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.)

2. samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności badawcze, rozumie i docenia potrzebę ustawicznego kształcenia

3. czyta i interpretuje teksty kultury (pisane, audialne i wizualne, multimedialne), umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze związane z rozwijaniem swoich zdolności i kariery zawodowej

4. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich znaczeń

5. potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z wykorzystaniem samodzielnie dobranych metod i technik w celu określenia ich oddziaływania społecznego i miejsca w procesach kulturowych

6. wykrywa różnorodne, wieloaspektowe zależności między kształtowaniem się koncepcji kulturoznawczych a procesami społecznymi i kulturowymi oraz zmianami w nich zachodzącymi

7. ma umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia, umie podjąć trud orzekania o wartościach artystycznych i estetycznych

8. posiada umiejętność prezentacji opracowań krytycznych oraz wytworów własnej pracy (artystycznej, naukowej) w różnych formach i różnych mediach

9. umie docenić wielokulturowość społeczności regionu, kraju, Europy, rozumie na poziomie rozszerzonym odmienne postrzeganie życia społecznego i zjawisk kulturowych przez osoby wywodzące się z różnych środowisk i tradycji kulturowych

10. posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych , w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem różnych, samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych źródeł

U01, U02, U05, U06, U07, U10, U11, U13, U16, U17

Kompetencje społeczne:

1. zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, umie go samodzielnie poszerzać, rozumie potrzebę ustawicznego dokształcania się i rozwoju zawodowego, potrafi także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

2. jest otwarty na nowe idee i poglądy, gotowy do podjęcia polemiki oraz zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

3. efektywnie organizuje pracę własną i pracę zespołową oraz potrafi krytycznie ją ocenić i przemodelować

4. rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy etyczne związane z wykonywaniem zawodu

5. interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami oraz formami w sztuce, umie je ocenić i zinterpretować

K01, K03, K04, K06, K10

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: prezentacje, referaty, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem narzędzi e-learningowych i mediów społecznościowych, prace online w trybie blended learning na platformie e-learningowej – zadania online (eseje, analizy, projekt, dyskusja na forum przedmiotu), konsultacje online i stacjonarne.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności na zajęciach, dyskusji na temat treści przedmiotu, wykonanych analiz, zadań oraz projektów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.